HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 3 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 97
Į
sp
ė
jimas d
ė
l saugos
PERSP
Ė
JIMAS!
Kad nesusižeistum
ė
te d
ė
l karš
č
io arba perkaitus kompiuteriui, ned
ė
kite
kompiuterio ant keli
ų
ir neuždenkite kompiuterio ventiliacijos ang
ų
. Kompiuter
į
d
ė
kite tik ant kieto,
plokš
č
io paviršiaus. Saugokite, kad kieti daiktai, pavyzdžiui, prijungiamas spausdintuvas, arba minkšti
daiktai, pavyzdžiui, pagalv
ė
s, patiesalai arba drabužiai, neuždengt
ų
ventiliacijos ang
ų
. Be to,
užtikrinkite, kad kompiuteriui veikiant kintamosios srov
ė
s adapteris nesiliest
ų
prie odos arba minkšto
paviršiaus, pavyzdžiui, pagalvi
ų
, patiesal
ų
arba drabuži
ų
. Kompiuteris ir kintamosios srov
ė
s adapteris
atitinka vartotojui tinkamos paviršiaus temperat
ū
ros apribojimus, nustatytus remiantis tarptautiniu
informacini
ų
technologij
ų
į
rangos saugos standartu (International Standard for Safety of Information
Technology Equipment) (IEB 60950).
iii
Sample