HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 29 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 97
„HP Connection Manager“ rodo informacij
ą
ir pranešimus apie ryšio, maitinimo b
ū
sen
ą
ir SMS
(tekstines) žinutes. Informacija apie b
ū
sen
ą
ir pranešimai rodomi pranešim
ų
srityje, dešin
ė
je užduo
č
i
ų
juostos pus
ė
je.
Nor
ė
dami atidaryti „HP Connection Manager“, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Visos programos
>
HP pagalba
ir palaikymas
>
HP Connection Manager
.
Daugiau informacijos, kaip naudoti „HP Connection Manager“, rasite „HP Connection Manager“
programin
ė
s
į
rangos žinyne.
Operacin
ė
s sistemos valdikli
ų
naudojimas
Tinklo ir bendrinimo centre galite sukurti ryš
į
arba tinkl
ą
, prisijungti prie tinklo, valdyti belaidžius
tinklus, nustatyti ir išspr
ę
sti tinklo problemas.
Nor
ė
dami naudoti operacin
ė
s sistemos valdiklius, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Tinklas ir
internetas
>
Tinklo ir bendrinimo centras
.
Nor
ė
dami gauti daugiau informacijos, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Žinynas ir palaikymas
.
WLAN
į
renginio naudojimas
Naudodami WLAN
į
rengin
į
galite prisijungti prie belaidžio vietinio tinklo (WLAN), kur
į
sudaro kiti
kompiuteriai ir priedai, susieti belaidžiu maršrutizatoriumi arba belaid
ė
s prieigos tašku.
PASTABA:
terminai
belaidis maršrutizatorius
ir
belaid
ė
s prieigos taškas
dažnai vartojami
pakaitomis.
Dideliuose WLAN tinkluose, pvz.,
į
mon
ė
s arba viešajame WLAN, paprastai naudojami belaid
ė
s
prieigos taškai, kurie gali aptarnauti daug kompiuteri
ų
ir pried
ų
ir atskirti svarbias tinklo funkcijas.
Nam
ų
ar mažo biuro WLAN tinkle paprastai naudojamas belaidis maršrutizatorius, kuris leidžia
keliems belaidžiams ir laidiniams kompiuteriams bendrai naudotis interneto ryšiu, spausdintuvu
ir failais, ir tam nereikia papildomos aparat
ū
ros ar programin
ė
s
į
rangos.
Kad gal
ė
tum
ė
te naudoti WLAN
į
rengin
į
kompiuteryje, turite prisijungti prie WLAN infrastrukt
ū
ros (kuri
ą
suteikia paslaugos teik
ė
jas arba viešasis ar
į
mon
ė
s tinklas).
Interneto paslaug
ų
teik
ė
jo (IPT) paslaug
ų
naudojimas
Prieš jungdamiesi prie interneto namuose, turite sudaryti sutart
į
su interneto paslaug
ų
teik
ė
ju (IPT).
Nor
ė
dami
į
sigyti interneto paslaug
ų
ir modem
ą
, kreipkit
ė
s
į
vietin
į
IPT. IPT pad
ė
s nustatyti modem
ą
,
nuvesti tinklo kabel
į
, suteikiant
į
galimyb
ę
kompiuter
į
su belaidžio ryšio
į
ranga prijungti prie modemo, ir
išbandyti interneto paslaug
ą
.
PASTABA:
IPT jums priskirs vartotojo ID ir slaptažod
į
, kuriuos naudosite jungdamiesi prie interneto.
Užsirašykite ši
ą
informacij
ą
ir laikykite j
ą
saugioje vietoje.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
19
Sample