HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 28 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 97
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
Naudojant belaid
ę
technologij
ą
, duomenys perduodami ne laidais, o radijo bangomis. J
ū
s
ų
kompiuteryje gali b
ū
ti vienas ar keli iš toliau nurodyt
ų
belaidži
ų
į
rengini
ų
.
Belaidžio vietinio tinklo (WLAN)
į
renginys – prijungia kompiuter
į
prie belaidži
ų
vietini
ų
tinkl
ų
(dažnai vadinam
ų
„Wi-Fi“ tinklais, belaidžiais LAN arba WLAN)
į
moni
ų
biuruose, j
ū
s
ų
namuose ir
viešose vietose, pvz., oro uostuose, restoranuose, kavin
ė
se, viešbu
č
iuose ir universitetuose.
WLAN tinkle mobilusis belaidis kompiuterio
į
renginys užmezga ryš
į
su belaidžiu
maršrutizatoriumi arba belaid
ė
s prieigos tašku.
„Bluetooth®“
į
renginys – sukuria asmenin
į
tinkl
ą
(PAN), leidžiant
į
prisijungti prie kit
ų
„Bluetooth“
funkcij
ą
palaikan
č
i
ų
į
rengini
ų
, pvz., kompiuteri
ų
, telefon
ų
, spausdintuv
ų
, ausini
ų
su mikrofonu,
garsiakalbi
ų
ir fotoaparat
ų
. PAN tinkle kiekvienas
į
renginys tiesiogiai užmezga ryš
į
su kitais
į
renginiais. Jie turi b
ū
ti palyginti arti vienas kito – paprastai iki 10 metr
ų
(apytiksliai 33 p
ė
d
ų
)
atstumu.
Daugiau informacijos apie belaid
ę
technologij
ą
ir su ja susijusi
ų
sait
ų
rasite priemon
ė
je „Žinynas ir
palaikymas“.
Belaidžio tinklo valdikli
ų
naudojimas
Belaidžiai
į
renginiai kompiuteryje valdomi toliau nurodytais valdikliais.
Belaidžio ryšio mygtukas, belaidžio ryšio jungiklis arba belaidžio ryšio klavišas (šiame skyriuje
vadinamas belaidžio ryšio mygtuku)
Programin
ė
į
ranga „HP Connection Manager“
Operacin
ė
s sistemos valdikliai
Belaidžio ryšio mygtuko naudojimas
Atsižvelgiant
į
model
į
, kompiuteryje yra belaidžio ryšio mygtukas, vienas ar daugiau belaidži
ų
į
rengini
ų
ir viena arba dvi belaidžio ryšio lemput
ė
s. Visi kompiuterio belaidžiai
į
renginiai suaktyvinti
gamykloje, tod
ė
l belaidžio ryšio lemput
ė
(m
ė
lyna) dega (balta), kai
į
jungiate kompiuter
į
.
Belaidžio ryšio lemput
ė
rodo bendr
ą
, o ne atskir
ų
belaidži
ų
į
rengini
ų
maitinimo b
ū
sen
ą
. Jei belaidžio
ryšio lemput
ė
balta,
į
jungtas bent vienas belaidis
į
renginys. Jei belaidžio ryšio lemput
ė
nedega, visi
belaidžio ryšio
į
renginiai išjungti.
PASTABA:
kai kuriuose modeliuose belaidžio ryšio lemput
ė
geltona, kai visi belaidžiai
į
renginiai
išjungti.
Belaidžiai
į
renginiai suaktyvinti gamykloje, tod
ė
l belaidžio ryšio mygtuku galite
į
jungti arba išjungti
visus belaidžius
į
renginius vienu metu. Atskirus belaidžius
į
renginius galite valdyti programine
į
ranga
„HP Connection Manager“.
„HP Connection Manager“ naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)
„HP Connection Manager“ suteikia centrin
ę
viet
ą
belaidžio ryšio
į
renginiams tvarkyti ir s
ą
saj
ą
SMS
(tekstin
ė
ms) žinut
ė
ms si
ų
sti ir gauti. Naudodamiesi „HP Connection Manager“, galite valdyti šiuos
į
renginius:
Belaidis vietinis tinklas (WLAN) / „Wi-Fi“
„Bluetooth“
18
3 skyrius
Prisijungimas prie tinklo
Sample