HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 22 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 97
Mygtukas, garsiakalbiai, žem
ų
j
ų
dažni
ų
garsiakalbis
Komponentas
Aprašymas
(1)
Į
jungimo / išjungimo mygtukas
Kai kompiuteris išjungtas, paspauskite š
į
mygtuk
ą
, kad
kompiuter
į
į
jungtum
ė
te.
Kai kompiuteris
į
jungtas, trumpai paspauskite š
į
mygtuk
ą
, kad paleistum
ė
te miego režim
ą
.
Kai kompiuteris veikia miego režimu, trumpai
paspauskite š
į
mygtuk
ą
, kad nutrauktum
ė
te miego
režim
ą
.
Kai kompiuteris veikia sulaikytosios veiksenos režimu,
trumpai paspauskite š
į
mygtuk
ą
, kad nutrauktum
ė
te
sulaikyt
ą
j
ą
veiksen
ą
.
Į
SP
Ė
JIMAS:
jei paspausite ir palaikysite
į
jungimo /
išjungimo mygtuk
ą
, prarasite ne
į
rašyt
ą
informacij
ą
.
Jei kompiuteris nereaguoja, o „Microsoft® Windows®“
išjungimo veiksmai neveikia, paspauskite ir palaikykite
į
jungimo / išjungimo mygtuk
ą
bent 5 sekundes, kad
kompiuter
į
išjungtum
ė
te.
PASTABA:
Tam tikruose modeliuose „Intel® Rapid Start
Technology“ funkcija
į
jungiama gamykloje. „Rapid Start
Technology“ tam tikr
ą
laik
ą
nesinaudojus kompiuteriu
suteikia galimyb
ę
greitai toliau t
ę
sti darb
ą
. Daugiau
informacijos rasite
„Miego ir sulaikytosios veiksenos režim
ų
naudojimas“
41
puslapyje
.
Nor
ė
dami gauti daugiau informacijos apie maitinimo
parametrus, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Energijos vartojimo parinktys
arba
skaitykite skyri
ų
„Maitinimo valdymas“
40
puslapyje
.
12
2 skyrius
Pažintis su kompiuteriu
Sample