HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 2 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 97
© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
„Bluetooth“ yra jo savininkui priklausantis
prek
ė
s ženklas, kuriuo bendrov
ė
„Hewlett-
Packard“ naudojasi pagal licencij
ą
. „Intel“
yra „Intel Corporation“ prek
ė
s ženklas JAV
ir kitose šalyse. „Microsoft“ ir „Windows“ yra
JAV registruotieji „Microsoft Corporation“
preki
ų
ženklai. „SD Logo“ yra atitinkamo
savininko prek
ė
s ženklas.
Č
ia pateikta informacija gali b
ū
ti pakeista
apie tai nepranešus. Vienintel
ė
s produkt
ų
ir
paslaug
ų
garantijos yra išd
ė
stytos
raštiškuose garantij
ų
patvirtinimuose,
pateikiamuose su tam tikrais produktais ir
paslaugomis. N
ė
vienas iš išd
ė
styt
ų
dalyk
ų
negali b
ū
ti laikomas papildoma garantija.
HP neprisiima atsakomyb
ė
s už šio
dokumento technines ar redagavimo
klaidas ar praleidimus.
Pirmasis leidimas: 2012 m. balandžio m
ė
n.
Dokumento dalies Nr.: 683020-E21
Gaminio informacija
Šiame vadove aprašomos daugelyje
modeli
ų
esan
č
ios funkcijos. Kai kuri
ų
savybi
ų
j
ū
s
ų
kompiuteryje gali neb
ū
ti.
Programin
ė
s
į
rangos s
ą
lygos
Į
diegdami, kopijuodami, atsisi
ų
sdami ar
kitaip naudodamiesi bet kuriuo programin
ė
s
į
rangos produktu, kuris yra iš anksto
į
diegtas šiame kompiuteryje, sutinkate
laikytis HP galutinio vartotojo licencin
ė
s
sutarties (GVLS) s
ą
lyg
ų
. Jei nesutinkate su
šios licencijos s
ą
lygomis, per 14 dien
ų
turite
gr
ą
žinti visiškai nenaudot
ą
produkt
ą
(aparat
ū
r
ą
ir programin
ę
į
rang
ą
) pardav
ė
jui,
kad atgautum
ė
te pinigus.
Nor
ė
dami gauti išsamesn
ė
s informacijos
arba kreiptis d
ė
l vis
ų
išlaid
ų
už kompiuter
į
kompensavimo, kreipkit
ė
s
į
savo vietos
prekybos tašk
ą
(pardav
ė
j
ą
).
Sample