HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 16 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 97
Dešin
ė
pus
ė
Komponentas
Aprašas
(1)
Apsauginio kabelio lizdas
Prie kompiuterio prijungia papildom
ą
apsaugin
į
kabel
į
.
PASTABA:
apsauginis kabelis veikia kaip atbaidymo
priemon
ė
, ta
č
iau jis negali apsaugoti kompiuterio, kad jis
neb
ū
t
ų
sugadintas arba pavogtas.
(2)
Garso
į
vesties (mikrofono) lizdas
Skirtas pasirinktiniam mikrofonui (kompiuterio ausini
ų
,
stereofoniniam arba monofoniniam) prijungti.
(3)
Garso išvesties (ausini
ų
) lizdas
Galima prijungti pasirinktinius maitinamuosius
stereofoninius garsiakalbius, ausines (apgaubian
č
ias ausis,
į
statomas
į
ausis, su mikrofonu) ar televizoriaus garso
kabel
į
.
PERSP
Ė
JIMAS!
Kad nesusižalotum
ė
te, prieš užsid
ė
dami
ar
į
sikišdami ausines, sureguliuokite garsum
ą
. Daugiau
saugos informacijos rasite dalyje
Teisin
ė
, saugos ir
aplinkosaugos informacija.
.
PASTABA:
į
rengin
į
prijungus prie ausini
ų
jungties,
kompiuterio garsiakalbiai išsijungia.
(4)
Maitinamas USB 2.0 prievadas
Prijungia papildom
ą
USB
į
rengin
į
. Maitinamas USB 2.0
prievadas taip pat gali
į
krauti tam tikr
ų
modeli
ų
telefonus ir
MP3 leistuvus net tada, kai kompiuteris išjungtas.
PASTABA:
Naudodamiesi maitinamuoju USB prievadu
(taip pat vadinamu maitinamu USB prievadu), galite
į
krauti
prijungtus USB
į
renginius. Standartiniais USB prievadais
bus
į
krauti ne visi USB
į
renginiai arba
į
renginiai bus
į
krauti
naudojant žem
ą
srov
ę
. Kai kuriems USB
į
renginiams reikia
maitinimo, tod
ė
l turite naudoti maitinam
ą
prievad
ą
.
PASTABA:
išsamesn
ė
s informacijos apie
į
vairi
ų
tip
ų
USB
prievadus rasite skyriuje
„USB
į
renginio
naudojimas“
51
puslapyje
.
(5)
Kintamosios srov
ė
s adapterio apšvietimas
Dega balta spalva: kintamosios srov
ė
s adapteris
prijungtas, o akumuliatorius
į
krautas.
Geltona: kintamosios srov
ė
s adapteris prijungtas, o
akumuliatorius
į
kraunamas.
Nedega: kompiuteris naudoja nuolatin
ę
srov
ę
.
(6)
Energijos tiekimo jungtis
Prijungia kintamosios srov
ė
s adapter
į
.
6
2 skyrius
Pažintis su kompiuteriu
Sample