HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 13 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 97
Daugiau HP ištekli
ų
Pagal
s
ą
rankos instrukcijas
jau
į
jung
ė
te kompiuter
į
ir radote š
į
vadov
ą
. Tolesn
ė
je lentel
ė
je nurodyta,
kur rasti informacijos apie gamin
į
, mokomosios medžiagos ir kt.
Išteklius
Turinys
S
ą
rankos instrukcijos
Kompiuterio s
ą
rankos ir funkcij
ų
apžvalga.
Žinynas ir palaikymas
Nor
ė
dami pasiekti priemon
ę
„Žinynas ir palaikymas“,
pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Žinynas ir palaikymas
. Daugiau
informacijos rasite HP interneto svetain
ė
je.
Informacijos apie palaikym
ą
JAV rasite apsilank
ę
. Informacijos apie
palaikym
ą
visame pasaulyje rasite apsilank
ę
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Į
vairi mokomoji ir trik
č
i
ų
šalinimo informacija.
Saugaus ir patogaus darbo vadovas
Nor
ė
dami pasiekti š
į
vadov
ą
, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Žinynas ir palaikymas
>
Vartotojo vadovai
arba
apsilankykite adresu
ergo
.
Tinkamos darbo vietos paruošimas.
Tinkamos laikysenos ir darbo
į
pro
č
i
ų
rekomendacijos,
pad
ė
sian
č
ios patogiai dirbti ir išvengti sveikatos problem
ų
.
Elektros ir mechanin
ė
s saugos informacija.
Technin
ė
pagalba visame pasaulyje
Nor
ė
dami gauti technin
ė
s pagalbos gimt
ą
ja kalba,
apsilankykite adresu
support
.
Tiesiogiai kalb
ė
kit
ė
s internetu su HP technin
ė
s pagalbos
specialistu.
Pagalba el. paštu.
Ieškokite klient
ų
aptarnavimo skyri
ų
visame pasaulyje telefono
numeri
ų
.
Raskite HP paslaug
ų
centrus.
Teisin
ė
, saugos ir aplinkosaugos informacija
Nor
ė
dami pasiekti š
į
vadov
ą
, pasirinkite
Prad
ė
ti
>
Žinynas ir palaikymas
>
Vartotojo vadovai
.
Svarbi teisin
ė
informacija.
Daugiau HP ištekli
ų
3
Sample