HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 11 of 97)

Languages: Lithuanian
Pages:97
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 97
1
Pradžia
Šis kompiuteris – tai galingas
į
renginys, kuris pad
ė
s lengviau atlikti darbus ir pa
į
vairins pramogas.
Nor
ė
dami išnaudoti visas kompiuterio galimybes, perskaitykite š
į
skyri
ų
ir sužinokite, kokie veiksmai
rekomenduojami atlikus s
ą
rank
ą
, k
ą
galima nuveikti kompiuteriu ir kur rasti daugiau HP ištekli
ų
.
Rekomendacijos
Į
sigydami š
į
kompiuter
į
pri
ė
m
ė
te suman
ų
sprendim
ą
. Kad darbas kompiuteriu nekelt
ų
r
ū
pes
č
i
ų
,
atlikus s
ą
rank
ą
ir j
į
užregistravus rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmus.
Prijunkite kompiuter
į
prie laidinio arba belaidžio tinklo (jei to dar nepadar
ė
te). Išsamesn
ė
s
informacijos rasite skyriuje
„Prisijungimas prie tinklo“
17
puslapyje
.
Susipažinkite su kompiuterio aparat
ū
ra ir programine
į
ranga. Išsamesn
ė
s informacijos rasite
skyriuose
„Pažintis su kompiuteriu“
5
puslapyje
ir
„Pramog
ų
funkcij
ų
naudojimas“
23
puslapyje
.
Atnaujinkite arba
į
sigykite antivirusin
ę
programin
ę
į
rang
ą
. Išsamesn
ė
s informacijos rasite
skyriuje
„Antivirusin
ė
s programin
ė
s
į
rangos naudojimas“
62
puslapyje
.
Padarykite atsargin
ę
standžiojo disko duomen
ų
kopij
ą
sukurdami atk
ū
rimo disk
ų
rinkin
į
arba
atk
ū
rimo „flash“ disk
ą
. Skaitykite skyri
ų
„Atsargini
ų
kopij
ų
k
ū
rimas ir atk
ū
rimas“
68
puslapyje
.
Rekomendacijos
1
Sample