HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 87 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 91
14
Elektrostati
č
ko pražnjenje
Elektrostati
č
ko pražnjenje je otpuštanje stati
č
kog elektriciteta kada se dva predmeta dotaknu – na
primjer, šok koji osjetite kada hodate po tepihu i dodirnete metalnu kvaku.
Izboj stati
č
kog elektriciteta iz prstiju ili drugih elektrostati
č
kih vodi
č
a može oštetiti elektroni
č
ke
komponente. Da biste sprije
č
ili pojavu ošte
ć
enja na ra
č
unalu, ošte
ć
ivanje pogona ili gubitak
podataka, slijedite ove mjere opreza:
Ako u uputama za uklanjanje ili instalaciju stoji da isklju
č
ite ra
č
unalo, u
č
inite to nakon što se
pravilno uzemljite te prije no što uklonite poklopac.
Komponente
č
uvajte u njihovim spremnicima koji su zašti
ć
eni od elektrostati
č
kog izboja dok ih
ne budete bili spremni ugraditi.
Izbjegavajte dodirivanje zatika, vodi
č
a i sklopova. Rukujte elektroni
č
kim komponentama što je
manje mogu
ć
e.
Upotrebljavajte nemagnetske alate.
Prije rukovanja komponentama, ispraznite stati
č
ki elektricitet dodirivanjem neobojene metalne
površine komponente.
Ako uklonite komponentu, stavite je u spremnik koji je zašti
ć
en od elektrostati
č
kog izboja.
Dodatne informacije o stati
č
kom elektricitetu ili pomo
ć
za uklanjanje ili instalaciju komponenti
zatražite od službe za podršku.
77
Sample