HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 78 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 91
Oporavak pomo
ć
u medija za oporavak
1.
Ako je mogu
ć
e, sigurnosno kopirajte sve osobne datoteke.
2.
Umetnite prvi disk za oporavak u opti
č
ki pogon na ra
č
unalu ili na dodatni vanjski opti
č
ki pogon te
ponovno pokrenite ra
č
unalo.
– ili –
Umetnite izbrisivi pogon za oporavak u USB priklju
č
ak na ra
č
unalu, a zatim ponovno pokrenite
ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Ako se ra
č
unalo automatski ponovno ne pokrene u programu HP Recovery
Manager, mora se promijeniti redoslijed podizanja sustava ra
č
unala. Pogledajte odjeljak
Promjena redoslijeda pokretanja ra
č
unala
na stranici
68
.
3.
Pritisnite
f9
pri pokretanju sustava.
4.
Odaberite opti
č
ki pogon ili izbrisivi memorijski pogon.
5.
Slijedite upute na zaslonu.
Promjena redoslijeda pokretanja ra
č
unala
Promjena redoslijeda pokretanja ra
č
unala radi pokretanja s diskova za oporavak:
1.
Ponovno pokrenite ra
č
unalo.
2.
Pritisnite tipku
esc
dok se ra
č
unalo ponovno pokre
ć
e, a zatim pritisnite
f9
da biste vidjeli
mogu
ć
nosti pokretanja sustava.
3.
U prozoru s mogu
ć
nostima pokretanja odaberite
Internal CD/DVD ROM Drive
(Interni CD/DVD
ROM pogon).
Promjena redoslijeda pokretanja sustava i pokretanje ra
č
unala s izbrisivog pogona:
1.
Umetnite izbrisivi pogon u USB priklju
č
ak.
2.
Ponovno pokrenite ra
č
unalo.
3.
Pritisnite tipku
esc
dok se ra
č
unalo ponovno pokre
ć
e, a zatim pritisnite
f9
da biste vidjeli
mogu
ć
nosti pokretanja sustava.
4.
U prozoru s mogu
ć
nostima pokretanja sustava odaberite izbrisivi pogon.
68
Poglavlje 11
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
Sample