HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 71 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 91
NAPOMENA:
Nakon što se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku
možete izbrisati sa svog tvrdog diska.
Upotreba programa System Diagnostics (Dijagnostika
sustava)
Program Dijagnostika sustava omogu
ć
uje pokretanje dijagnosti
č
kih testova za odre
đ
ivanje radi li
ra
č
unalni hardver ispravno.
Da biste pokrenuli dijagnostiku sustava, u
č
inite sljede
ć
e:
1.
Uklju
č
ite ili ponovno pokrenite ra
č
unalo. Dok se u donjem lijevom kutu zaslona prikazuje poruka
"Press the ESC key for Startup Menu" (Pritisnite tipku ESC da biste pristupili izborniku za
pokretanje), pritisnite
esc
. Kad se prikaže Startup Menu (izbornik za pokretanje), pritisnite
f2
.
2.
Kliknite dijagnosti
č
ki test koji želite pokrenuti, a potom slijedite zaslonske upute.
NAPOMENA:
Ako morate zaustaviti dijagnosti
č
ki test prije završetka, pritisnite
esc
.
Upotreba programa System Diagnostics (Dijagnostika sustava)
61
Sample