HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 65 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 91
Upotreba lozinki
Lozinka je skup odabranih znakova, a svrha joj je zaštititi podatke na ra
č
unalu i internetske
transakcije. Mogu
ć
e je postaviti nekoliko vrsta lozinki. Kada ste, primjerice, prvi put postavljali
ra
č
unalo, od vas se zatražilo da stvorite korisni
č
ku lozinku radi zaštite ra
č
unala. Dodatne lozinke
mogu
ć
e je postaviti u sustavu Windows ili u programu HP Setup Utility (BIOS) koji je unaprijed
instaliran na ra
č
unalo.
Možda
ć
e vam postupak olakšati
č
injenica da istu lozinku možete upotrijebiti za program Setup Utility
(BIOS) i za sigurnosnu zna
č
ajku sustava Windows.
Pro
č
itajte sljede
ć
e savjete za izradu i spremanje lozinki:
Da biste smanjili rizik od nemogu
ć
nosti pristupa zaklju
č
anom ra
č
unalu, zabilježite svaku lozinku i
pohranite je na sigurnom mjestu dalje od ra
č
unala. Ne spremajte lozinku u datoteke na ra
č
unalu.
Prilikom stvaranja lozinki slijedite zahtjeve koje postavlja program.
Lozinke mijenjajte barem svaka tri mjeseca.
Idealna je lozinka duga, a sastoji se od slova, interpunkcijskih znakova, simbola i brojeva.
Prije no što ra
č
unalo pošaljete na servis, stvorite sigurnosne kopije datoteka, izbrišite povjerljive
datoteke, a potom uklonite sve postavke lozinke.
Dodatne informacije o Windows lozinkama, poput lozinke za
č
uvare zaslona, odaberite
Start
>
Pomo
ć
i podrška
.
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
Lozinka
Funkcija
Korisni
č
ka lozinka
Štiti pristup korisni
č
kom ra
č
unu za sustav Windows. Možete i
odrediti da ra
č
unalo zatraži korisni
č
ku lozinku za izlaz iz
stanja mirovanja ili hibernacije. Dodatne informacija potražite
u odjeljku
Postavljanje zaštite lozinkom prilikom bu
đ
enja
na stranici
38
.
Administratorska lozinka
Štiti pristup sadržaju ra
č
unala na razini administratora.
NAPOMENA:
Ovu lozinku nije mogu
ć
e upotrijebiti za
pristup sadržaju programa Setup Utility (BIOS).
Upotreba lozinki
55
Sample