HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 63 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 91
Putovanje ili transport ra
č
unala
Ako morate putovati s ra
č
unalom ili ga trebate otpremiti, evo nekoliko savjeta kako sa
č
uvati svoju
opremu.
Pripremite ra
č
unalo za putovanje ili transport:
Sigurnosno kopirajte svoje podatke na vanjski pogon.
Uklonite sve diskove i sve vanjske medijske kartice, kao što su digitalne kartice za pohranu,
iz ra
č
unala.
Isklju
č
ite, a zatim odspojite sve vanjske ure
đ
aje.
Isklju
č
ite ra
č
unalo.
Ponesite sa sobom sigurnosnu kopiju podataka. Sigurnosnu kopiju
č
uvajte odvojeno od
ra
č
unala.
Ako putujete zrakom, nosite ra
č
unalo kao ru
č
nu prtljagu; ne prijavljujte ga s ostalom prtljagom.
OPREZ:
Izbjegavajte izlaganje pogona magnetskim poljima. Sigurnosni ure
đ
aji s magnetskim
poljima uklju
č
uju sigurnosne prolazne ure
đ
aje u zra
č
nim lukama i sigurnosne palice. Pokretne
trake u zra
č
nim lukama i sli
č
ni sigurnosni ure
đ
aji koji provjeravaju ru
č
nu prtljagu upotrebljavaju
rendgenske zrake umjesto magneta i ne štete pogonima.
Ako tijekom leta namjeravate upotrebljavati ra
č
unalo, slušajte obavijesti tijekom leta koje
ć
e vam
re
ć
i kada je to dopušteno ra
č
unalo. Uporaba ra
č
unala tijekom leta ovisi o pravilima
avioprijevoznika.
Transportirate li ra
č
unalo ili pogon, uporabite odgovaraju
ć
e zaštitno pakiranje, a na pakiranje
napišite "LOMLJIVO".
Ako ra
č
unalo ima instaliran beži
č
ni ure
đ
aj, upotreba tog ure
đ
aja može biti ograni
č
ena u nekim
okruženjima. Takva se ograni
č
enja mogu primjenjivati u zrakoplovu, bolnicama, blizu
eksplozivnih sredstava te na opasnim mjestima. Ako niste sigurni odnose li se ta pravila na
korišupotrebu odre
đ
enog ure
đ
aja, zatražite dopuštenje za korištenje ra
č
unala prije nego što ga
uklju
č
ite.
Ako putujete u inozemstvo, pridržavajte se sljede
ć
ih savjeta:
Provjerite carinska pravila koja se odnose na ra
č
unala u svakoj zemlji ili regiji u koju
namjeravate putovati.
Provjerite preduvjete za kabel za napajanje i prilagodnik za svaku lokaciju na kojoj planirate
rabiti ra
č
unalo. Napon, frekvencija i konfiguracije uti
č
nica mogu se razlikovati.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od elektri
č
nog udara, požara ili ošte
ć
enja
opreme, ra
č
unalo nemojte napajati putem pretvornika napona koji se prodaje za ku
ć
anske
ure
đ
aje.
Putovanje ili transport ra
č
unala
53
Sample