HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 57 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 91
Priklju
č
ite USB kabel ure
đ
aja u USB priklju
č
ak.
NAPOMENA:
USB priklju
č
nica na vašem ra
č
unalu može se djelomi
č
no razlikovati u odnosu
na ilustraciju u ovom odjeljku.
Zvu
č
ni signal nazna
č
uje da je ure
đ
aj otkriven.
NAPOMENA:
Kada prvi put spojite USB ure
đ
aj, prikazat
ć
e se poruka u podru
č
ju obavijesti. To
zna
č
i da je ra
č
unalo prepoznalo ure
đ
aj.
Uklanjanje USB ure
đ
aja
OPREZ:
Kako biste smanjili rizik od ošte
ć
enja USB priklju
č
nice, ne vucite kabel da biste uklonili
USB ure
đ
aj.
OPREZ:
Kako bi se smanjio rizik od gubitka podataka ili sustav koji ne reagira, za sigurno
uklanjanje USB ure
đ
aja upotrijebite sljede
ć
i postupak.
1. Da biste uklonili USB ure
đ
aj, spremite svoje podatke i zatvorite sve programe povezane s
ure
đ
ajem.
2. Kliknite ikonu za uklanjanje hardvera u podru
č
ju obavijesti na krajnjem desnom dijelu programske
trake, a potom slijedite upute na zaslonu.
3. Uklonite ure
đ
aj.
Povezivanje USB ure
đ
aja s napajanjem
OPREZ:
Da biste smanjili rizik od ošte
ć
enja opreme pri priklju
č
ivanju ure
đ
aja koji ima vlastito
napajanje, ure
đ
aj mora biti isklju
č
en, a kabel izmjeni
č
nog napajanja odspojen.
1.
Povežite ure
đ
aj s ra
č
unalom.
2.
Kabel za napajanje ure
đ
aja priklju
č
ite u uzemljenu uti
č
nicu izmjeni
č
ne struje.
3.
Uklju
č
ite ure
đ
aj.
Da biste odvojili vanjski ure
đ
aj bez napajanja, zaustavite ure
đ
aj, a zatim ga odspojite od ra
č
unala. Za
isklju
č
ivanje vanjskog ure
đ
aja s napajanjem najprije isklju
č
ite ure
đ
aj pa ga isklju
č
ite iz ra
č
unala, a
zatim isklju
č
ite kabel izmjeni
č
nog napajanja.
Upotreba USB ure
đ
aja
47
Sample