HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 55 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 91
Osvježavanje softverskih sadržaja (samo odre
đ
eni
modeli)
Kada je ra
č
unalo u stanju mirovanja, tehnologija Intel® Smart Connect povremeno vra
ć
a ra
č
unalo iz
stanja mirovanja. Smart Connect zatim ažurira sadržaj za odre
đ
ene otvorene aplikacije i ponovno
pokre
ć
e stanje mirovanja. Tako je ono na
č
emu radite dostupno
č
im iza
đ
ete iz stanja mirovanja. Ne
morate
č
ekati da se ažuriranja preuzmu i instaliraju.
Da biste omogu
ć
ili tu zna
č
ajku ili ru
č
no prilagodili postavke, odaberite
Start
>
Svi programi
>
Intel
>
Intel Smart Connect Technology
.
Dodatne informacije i popis podržanih aplikacija potražite u softverskoj pomo
ć
i.
Isklju
č
ivanje ra
č
unala
OPREZ:
Podaci koji nisu spremljeni izgubit
ć
e se kad se ra
č
unalo isklju
č
i.
Naredba Isklju
č
i ra
č
unalo zatvara sve otvorene programe, uklju
č
uju
ć
i i operacijski sustav, te nakon
toga isklju
č
uje zaslon i ra
č
unalo.
Isklju
č
ite ra
č
unalo u bilo kojoj od sljede
ć
ih situacija:
Kad priklju
č
ujete vanjski hardverski ure
đ
aj koji se ne spaja upotrebom USB ili videopriklju
č
ka,
Kada ra
č
unalo dulje vrijeme ne
ć
e biti upotrebljavano ni priklju
č
eno u vanjsko napajanje
Iako ra
č
unalo možete isklju
č
iti pomo
ć
u gumba za uklju
č
ivanje, preporu
č
uje se upotreba naredbe
Isklju
č
i ra
č
unalo sustava Windows:
NAPOMENA:
Ako je ra
č
unalo u stanju mirovanja ili hibernacije, najprije morate iza
ć
i iz mirovanja ili
hibernacije da bi isklju
č
ivanje postalo mogu
ć
e.
1.
Spremite svoj rad i zatvorite sve otvorene programe.
2.
Odaberite
Start
>
Isklju
č
i
.
Ako ra
č
unalo ne reagira i vi ne možete upotrebljavati prethodne postupke zatvaranja, probajte
sljede
ć
e izvanredne postupke prema priloženom redoslijedu:
Pritisnite
ctrl
+
alt
+
delete
, a potom kliknite ikonu
Napajanje
na zaslonu.
Pritisnite i držite gumb napajanja barem 5 sekundi.
Odspojite ra
č
unalo od vanjskog napajanja.
Osvježavanje softverskih sadržaja (samo odre
đ
eni modeli)
45
Sample