HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 54 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 91
HP CoolSense (samo odre
đ
eni modeli)
HP CoolSense
automatski prepoznaje kada ra
č
unalo nije u stati
č
nom položaju te prilago
đ
ava
performanse i postavke ventilatora da bi se površinska temperatura ra
č
unala održala na optimalnoj
razini.
Kada je HP CoolSense isklju
č
en, položaj ra
č
unala ne prepoznaje se i performanse i mogu
ć
nosti
ventilatora ostaju na tvorni
č
kim postavkama. Zato površinska temperatura ra
č
unala može biti ve
ć
a
nego uz uklju
č
en HP CoolSense.
Da biste uklju
č
ili ili isklju
č
ili CoolSense, slijedite ove korake:
1.
Odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Hardver i zvuk
>
HP CoolSense
.
2.
Odaberite
Uklju
č
eno
ili
Isklju
č
eno
.
44
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample