HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 51 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 91
Rad uz baterijsko napajanje
Kad se u ra
č
unalu nalazi napunjena baterija, a ra
č
unalo nije priklju
č
eno na vanjsko napajanje, radit
ć
e na baterijskom napajanju, a svjetlina zaslona smanjit
ć
e se kako bi se o
č
uvao vijek trajanja
baterije. Baterija u ra
č
unalu polako se ispražnjava kad je ra
č
unalo isklju
č
eno i odspojeno od vanjskog
napajanja.
Vijek trajanja baterije ra
č
unala razlikuje se prema postavkama upravljanja napajanjem, programima
koji se na njemu izvode, svjetlini zaslona, vanjskim ure
đ
ajima koji su povezani s ra
č
unalom i ostalim
č
imbenicima.
Pronalaženje informacija o bateriji
Pomo
ć
i podrška pruža sljede
ć
e alate i informacije o bateriji:
Alat za provjeru baterije u Pomo
ć
i i podršci za testiranje rada baterije
Informacije o kalibraciji, upravljanju napajanjem te o ispravnoj brizi i skladištenju kako biste
produljili trajanje baterije.
Informacije o vrstama baterija, tehni
č
ke opise, vijek trajanja i kapacitet
Da biste pristupili informacijama o bateriji, odaberite
Start
>
Pomo
ć
i podrška
>
Saznajte
>
planovi
napajanja:
Č
esto postavljana pitanja
.
Ušteda energije baterije
Pro
č
itajte sljede
ć
e savjete za uštedu energije baterije i produljenje vijeka trajanja:
Smanjite osvjetljenje zaslona.
Pod Mogu
ć
nosti napajanja odaberite postavku
Ušteda energije
.
Isklju
č
ite beži
č
ne ure
đ
aje kada ih ne upotrebljavate.
Odspojite vanjske ure
đ
aje koji nisu priklju
č
eni na vanjski izvor napajanja ako ih ne
upotrebljavate, npr. vanjski tvrdi disk povezan s USB priklju
č
nicom.
Zaustavite, onemogu
ć
ite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte.
Prije nego što napustite ra
č
unalo, pokrenite stanje mirovanja ili hibernacije ili isklju
č
ite ra
č
unalo.
Rad uz baterijsko napajanje
41
Sample