HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 46 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 91
6
Upravljanje napajanjem
Ra
č
unalo može upotrebljavati baterijsko ili vanjsko napajanje. Ako ra
č
unalo radi samo na baterijskom
napajanju i izvor izmjeni
č
nog napajanja nije dostupan za punjenje baterije, važno je nadzirati i štedjeti
bateriju. Vaše ra
č
unalo podržava planove napajanja za upravljanje upotrebom i uštedom energije
kako biste mogli uskladiti performanse ra
č
unala sa štednjom energije.
36
Poglavlje 6
Upravljanje napajanjem
Sample