HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 26 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 91
HP Connection Manager pruža informacije i obavijesti o statusu veze i napajanja te SMS porukama.
Statusne informacije i obavijesti pojavljuju se u podru
č
ju obavijesti, na krajnjoj desnoj strani
programske trake.
Da biste otvorili HP Connection Manager, odaberite
Start
>
Svi programi
>
HP-ova pomo
ć
i
podrška
>
HP Connection Manager
.
Dodatne pojedinosti o upotrebi programa HP Connection Manager potražite u Pomo
ć
i za softver HP
Connection Manager.
Upotreba kontrola operacijskog sustava
Centar za mrežu i zajedni
č
ko korištenje omogu
ć
uje vam postavljanje veze ili mreže, povezivanje s
mrežom, upravljanje beži
č
nim mrežama te dijagnosticiranje i popravak mrežnih problema.
Da biste upotrijebili kontrole operacijskog sustava, odaberite
Start
>
Upravlja
č
ka plo
č
a
>
Mreža i
internet
>
Centar za mreže i zajedni
č
ko korištenje
.
Za dodatne informacije odaberite
Start
>
Pomo
ć
i podrška
.
Upotreba WLAN-a
Pomo
ć
u WLAN ure
đ
aja možete pristupati beži
č
noj lokalnoj mreži (WLAN) koja je sastavljena od
drugih ra
č
unala i dodataka koji su povezani s beži
č
nim usmjeriva
č
em ili pristupnom to
č
kom.
NAPOMENA:
Izrazi
beži
č
ni usmjeriva
č
i
beži
č
na pristupna to
č
ka
č
esto se upotrebljavaju kao
sinonimi.
Široki raspon WLAN-ova kao što je organizacijski ili javni WLAN obi
č
no upotrebljava beži
č
ne
pristupne to
č
ke koje se mogu prilagoditi velikom broju ra
č
unala i dodataka te mogu odvojiti
kriti
č
ne mrežne funkcije.
Ku
ć
ni ili uredski WLAN obi
č
no se sastoji od beži
č
nog usmjeriva
č
a koji za nekoliko beži
č
nih i
stolnih ra
č
unala omogu
ć
uje zajedni
č
ko korištenje internetske veze, pisa
č
a i datoteka bez
potrebe za dodatnim hardverom ili softverom.
Da biste upotrijebili ure
đ
aj za WLAN na svom ra
č
unalu, morate se povezati s infrastrukturom WLAN-a
(koju omogu
ć
uje davatelj usluga ili javna odnosno poslovna mreža).
Upotreba davatelja internetskih usluga (ISP)
Kada postavljate pristup internetu u svom domu, morate stvoriti ra
č
un kod davatelja internetskih
usluga (ISP). Kontaktirajte lokalnog pružatelja internetskih usluga (ISP) za kupnju internetske usluge i
modema. ISP
ć
e vam pomo
ć
i postaviti modem, instalirati mrežni kabel za povezivanje beži
č
nog
ra
č
unala s modemom te provjeriti internetsku uslugu.
NAPOMENA:
ISP
ć
e vam dati korisni
č
ki ID i zaporku za pristup internetu. Zabilježite te podatke te
ih pohranite na sigurno mjesto.
16
Poglavlje 3
Povezivanje s mrežom
Sample