HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 2 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 91
© Copyright 2012 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Bluetooth je zaštitni znak u posjedu
njegova vlasnika, za koji tvrtka Hewlett-
Packard posjeduje licencu. Intel je zaštitni
znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i
drugim državama. Microsoft i Windows
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u. SD Logo je zaštitni
znak njegova vlasnika.
Podaci koji su ovdje sadržani podliježu
promjenama bez prethodne najave. Jedina
jamstva za HP proizvode i usluge iznesena
su u izri
č
itim jamstvenim izjavama koje
prate takve proizvode i usluge. Ništa što se
ovdje nalazi ne smije se smatrati dodatnim
jamstvom. HP ne snosi odgovornost za
tehni
č
ke ili uredni
č
ke pogreške ili propuste
u ovom tekstu.
Prvo izdanje: travanj 2012.
Broj dokumenta: 683020-BC1
Obavijest o proizvodu
U ovom se priru
č
niku opisuju zna
č
ajke koje
su zajedni
č
ke ve
ć
ini modela. Neke
zna
č
ajke možda ne
ć
e biti dostupne na
vašem ra
č
unalu.
Softverski uvjeti
Instaliranjem, kopiranjem, preuzimanjem ili
upotrebom softverskog proizvoda unparijed
instaliranog na ovom ra
č
unalu, korisnik
pristaje da bude vezan odredbama HP-
ovog licencnog ugovora za krajnjeg
korisnika. Ako ne prihva
ć
ate ove licence
odredbe, jedino pravno sredstvo koje
možete iskoristiti jest zamjena cjelovitog
neupotijebljenog proizvoda (hardver i
softver) u roku od 14 dana za zamjenski
subjekt na mjestu kupnje.
Za dodatne informacije ili traženje punog
povrata iznosa pla
ć
enog za ra
č
unalo
obratite se lokalnom prodajnom mjestu
(prodava
č
u).
Sample