HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 19 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 91
Žaruljice
Komponenta
Opis
(1)
Žaruljica napajanja
Bijelo: ra
č
unalo je uklju
č
eno.
Treperi bijelo: ra
č
unalo je u stanju mirovanja – na
č
inu
rada za uštedu energije. Ra
č
unalo isklju
č
uje napajanje
zaslona i drugih nepotrebnih komponenti.
Isklju
č
eno: ra
č
unalo je isklju
č
eno ili je u stanju
hibernacije. Hibernacija je na
č
in rada za uštedu
energije koji upotrebljava najmanje energije.
NAPOMENA:
Zna
č
ajka Intel® Rapid Start
Technology tvorni
č
ki je omogu
ć
ena za odabrane
modele. Rapid Start Technology omogu
ć
uje brzo
nastavljanje rada ra
č
unala nakon neaktivnosti.
Dodatne informacije potražite u odjeljku
Upotreba
stanja mirovanja i hibernacije
na stranici
37
.
(2)
Žaruljica isklju
č
enog zvuka
Jantarno: zvuk ra
č
unala je isklju
č
en.
Isklju
č
eno: zvuk ra
č
unala je uklju
č
en.
(3)
Žaruljica beži
č
ne veze
Bijelo: uklju
č
en je integrirani beži
č
ni ure
đ
aj, poput
ure
đ
aja beži
č
ne lokalne mreže (WLAN) i/ili Bluetooth®
ure
đ
aja.
Jantarno: svi su beži
č
ni ure
đ
aji isklju
č
eni.
(4)
Žaruljica Caps lock
Uklju
č
eno: funkcija Caps lock uklju
č
ena je, ispisuju se velika
slova.
(5)
Žaruljica TouchPada
Uklju
č
eno: TouchPad je isklju
č
en.
Isklju
č
eno: TouchPad je uklju
č
en.
Gornja strana
9
Sample