HP ENVY 4-1000 user manual download (Page 15 of 91)

Languages: Croatian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 91
Desna strana
Komponenta
Opis
(1)
Utor za sigurnosni kabel
Pri
č
vrš
ć
uje dodatni sigurnosni kabel na ra
č
unalo.
NAPOMENA:
Sigurnosni kabel zamišljen je kao sredstvo
odvra
ć
anja, no on ne može sprije
č
iti loše rukovanje ili kra
đ
u
ra
č
unala.
(2)
Uti
č
nica za audioulaz (mikrofon)
Služi za priklju
č
ivanje dodatnih ra
č
unalnih slušalica s
mikrofonom, stereomikrofona ili monomikrofona.
(3)
Uti
č
nica za audioizlaz (slušalice)
Služi za priklju
č
ivanje dodatnih stereozvu
č
nika s
napajanjem, slušalica, malih slušalica, naglavnih slušalica ili
audiokabela televizora.
UPOZORENJE!
Da biste smanjili opasnost od tjelesne
ozljede, prilagodite glasno
ć
u prije nego što upotrijebite
slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Za dodatne
informacije o sigurnosti pogledajte odjeljak
Obavijesti o
propisima, sigurnosti i o
č
uvanju okoliša
.
NAPOMENA:
Kada je ure
đ
aj spojen na uti
č
nicu za
slušalice, zvu
č
nici ra
č
unala su onemogu
ć
eni.
(4)
USB 2.0 priklju
č
ak za punjenje
Na njega se priklju
č
uju dodatni USB ure
đ
aji. USB 2.0
priklju
č
ak za punjenje omogu
ć
uje punjenje i odre
đ
enih
modela mobitela te reproduktora MP3 datoteka,
č
ak i kada
je ra
č
unalo isklju
č
eno.
NAPOMENA:
USB priklju
č
ak za punjenje (koji se naziva i
USB priklju
č
ak s napajanjem) omogu
ć
uje punjenje
priklju
č
enih USB ure
đ
aja. Standardni USB priklju
č
ci ne
omogu
ć
uju punjenje svih USB ure
đ
aja ili omogu
ć
uju
punjenje pomo
ć
u struje male ja
č
ine. Neki USB ure
đ
aji
trebaju napajanje i potrebno je koristiti priklju
č
ak s
napajanjem.
NAPOMENA:
Pojedinosti o razli
č
itim vrstama USB
priklju
č
aka potražite u odjeljku
Upotreba USB ure
đ
aja
na stranici
46
.
(5)
Žaruljica prilagodnika izmjeni
č
nog napona
Bijelo: ispravlja
č
je povezan i baterija je napunjena.
Jantarno: ispravlja
č
je povezan i baterija se puni.
Isklju
č
eno: ra
č
unalo upotrebljava istosmjerno
napajanje.
(6)
Priklju
č
ak za napajanje
Na njega se priklju
č
uje prilagodnik za izmjeni
č
ni napon.
Desna strana
5
Sample