HP ENVY 15-q000 user manual download (Page 80 of 93)

Languages: Croatian
Pages:93
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 93
Preuzimanje ažuriranja BIOS-a
OPREZ:
kako biste smanjili rizik od oštećenja računala ili neuspješnu instalaciju, ažuriranje BIOS-a
preuzmite i instalirajte samo kada je računalo priključeno na pouzdan izvor vanjskog napajanja
pomoću prilagodnika izmjeničnog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada
računalo radi na bateriju, kada se nalazi u priključnom uređaju ili priključeno na dodatni izvor
napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije slijedite ove upute:
Ne isključujte računalo iz napajanja iskapčanjem kabela za napajanje iz utičnice izmjeničnog napona.
Ne isključujte računalo i ne pokrećite stanje mirovanja.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isključivati bilo kakav uređaj, kabel ili žicu.
1.
Na početnom zaslonu upišite
hp support assistant
, a zatim odaberite aplikaciju
HP
Support Assistant
.
2.
Kliknite
Updates and tune-ups
(Ažuriranja i poboljšanja), a zatim kliknite
Check for HP updates
now
(Odmah provjeri ima li HP-ovih ažuriranja).
3.
Slijedite upute na zaslonu.
4.
U području za preuzimanje učinite sljedeće:
a.
Pronađite ažuriranje BIOS-a koje je novije od verzije BIOS-a trenutno instalirane na
računalu. Ako je ažuriranje novije od vašeg BIOS-a, zabilježite datum, naziv ili neku drugu
prepoznatljivu značajku. Ta će vam informacija možda poslije zatrebati kako biste pronašli
ažuriranje nakon njegova preuzimanja na tvrdi disk.
b.
Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih datoteka na tvrdi disk računala.
Ako je ažurirana verzija novija od verzije BIOS-a, zabilježite put do lokacije na tvrdom disku
na kojem je preuzeta ažurirana verzija BIOS-a. Kada budete spremni za instalaciju
ažuriranja, tom ćete mjestu morati pristupiti pomoću navedenog puta.
NAPOMENA:
ako računalo povezujete s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije
instaliranja bilo kakvih ažuriranja softvera, a posebno ažuriranja sistemskog BIOS-a.
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Slijedite upute koje se prikazuju na zaslonu nakon
dovršetka preuzimanja. Ako nema nikakvih uputa, slijedite ove korake:
1.
Na početnom zaslonu upišite
datoteka
, a zatim odaberite
eksplorer za datoteke
.
2.
Kliknite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obično je lokalni disk (C:).
3.
Pomoću puta tvrdog diska koji ste zabilježili otvorite mapu na tvrdom disku koja sadrži
ažuriranje.
4.
Dvokliknite datoteku s nastavkom .exe (na primjer,
naziv_datoteke
.exe).
Započet će instalacija BIOS-a.
5.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
NAPOMENA:
nakon što se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku
možete izbrisati s tvrdog diska.
Korištenje alata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics jest objedinjeno proširivo firmversko sučelje (Unified Extensible
Firmware Interface, UEFI) koje omogućuje pokretanje dijagnostičkih testova kojima se utvrđuje
70
Poglavlje 9
Korištenje softvera Setup Utility (BIOS) i HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
Sample