HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 96 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 100
C
(OHNWURVWDWčN
deşarj
(OHNWURVWDWčN
deşarj,
čNč
nesne
EčUEčUčQH
temas
HWWčúčQGH
ortaya çıkan
HOHNWUčNWčU³
Halının
×]HUčQGH
yürüdükten
sonra metal
EčU
kapı koluna dokunduğunuzda yaşadığınız
HOHNWUčN
çarpması buna örnek
JÑVWHUčOHEčOčU³
Parmaklardan veya
GčúHU
HOHNWURVWDWčN
čOHWNHQOHUGHQ
boşalan
VWDWčN
HOHNWUčN±
HOHNWURQčN
EčOHĻHQOHUH
zarar
YHUHEčOčU³
%čOJčVD\DUČQ
veya
V×U×F×OHUčQ
zarar
JÑUPHVčQč
ya da
YHUč
kaybını önlemek
čÂčQ
DĻDúČGDNč
ÑQOHPOHUč
alın:
+HUKDQJč
EčU
kaldırma veya kurma
\ÑQHUJHVčQGH
EčOJčVD\DUČQ
IčĻčQč
ÂHNPHQč]
čVWHQč\RUVD±
düzgün
EčU
ĻHNčOGH
topraklandıktan sonra ve
KHUKDQJč
EčU
kapak çıkarılmadan önce
IčĻč
ÂHNčQ³
%čOHĻHQOHUč
takmaya hazır olana kadar,
EčOHĻHQOHUč
NHQGč
VWDWčN
HOHNWUčúH
karşı korumalı kaplarında tutun.
3čQOHUH±
uçlara ve devrelere dokunmaktan kaçının.
(OHNWURQčN
EčOHĻHQOHUH
RODEčOGčúčQFH
az dokunun.
0DQ\HWčN
olmayan araçlar kullanın.
%čU
EčOHĻHQč
HOčQč]H
almadan önce,
EčOHĻHQčQ
boyasız metal
\×]H\čQH
dokunarak
VWDWčN
HOHNWUčúč
boşaltın.
%čU
EčOHĻHQč
çıkarırsanız, o
EčOHĻHQč
VWDWčN
HOHNWUčúH
karşı korumalı
EčU
kaba koyun.
6WDWčN
HOHNWUčN
hakkında daha fazla
EčOJč\H
veya
EčOHĻHQ
kaldırma ya da takma
čOH
čOJčOč
yardıma
čKWč\DFČQČ]
olması
KDOčQGH±
HP desteğe başvurun.
86
Ek C
(OHNWURVWDWčN
deşarj
Sample