HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 84 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 100
1.
Computer Setup'ı başlatın. Bkz.
Computer Setup'ı başlatma,
sayfa
72
.
2.
0DčQ
²č
(Ana), sonra da
System
,QIRUPDWčRQ
¸6čVWHP
%čOJčOHUč¹
VHÂčQ³
3.
Computer Setup'tan
GHúčĻčNOčNOHUčQč]č
kaydetmeden çıkmak
čÂčQ
ekranın sağ alt
NÑĻHVčQGHNč
([čW
²č
(Çık)
VHÂčQ
ve
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
– veya –
0DčQ
²č
(Ana) ve
Ignore Changes and
([čW
²č
¸'HúčĻčNOčNOHUč
Yoksay ve Çık)
VHÂčS
enter
tuşuna basın.
6RQUDNč
BIOS
V×U×POHUčQč
kontrol etmek
čÂčQ±
bkz.
BIOS
J×QFHOOHĻWčUPHVčQč
čQGčUPH±
sayfa
74
.
BIOS
J×QFHOOHĻWčUPHVčQč
čQGčUPH
DİKKAT:
%čOJčVD\DUČQ
hasar
JÑUPHVč
veya
\×NOHPHQčQ
başarısız olması
UčVNčQč
azaltmak
čÂčQ±
BIOS
J×QFHOOHĻWčUPHVčQč
čQGčUčS
yüklerken
EčOJčVD\DUČQ
AC bağdaştırıcısı kullanılarak
J×YHQčOčU
EčU
güce bağlı olması
JHUHNWčúčQč
unutmayın. BIOS
J×QFHOOHĻWčUPHVčQč±
EčOJčVD\DU
SčO
gücüyle çalışırken,
RSWčN
\HUOHĻWčUPH
aygıtına
takılıyken veya
čVWHúH
bağlı
EčU
güç kaynağına bağlıyken
čQGčUPH\čQ
veya
\×NOHPH\čQ³
ċQGčUPH
ve yükleme
sırasında şu
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ´
Güç kablosunu
HOHNWUčN
SUč]čQGHQ
çıkararak
EčOJčVD\DUD
JčGHQ
HOHNWUčúč
NHVPH\čQ³
%čOJčVD\DUČ
kapatmayın veya Uyku durumunu başlatmayın.
Aygıt veya kablo takmayın, çıkarmayın, bağlamayın, bağlı olanları ayırmayın.
1.
Başlat > Tüm Programlar > HP Yardım ve Destek > HP Support
$VVčVWDQW
'ı seçerek Yardım ve Destek'e
HUčĻčQ³
2.
*×QFHOOHĻWčUPHOHU
²č
VHÂčQ±
sonra da
*×QFHOOHĻWčUPHOHUč
ve
čOHWčOHUč
denetle
²\č
VHÂčQ³
3.
(NUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
4.
ċQGčUPH
alanında şu adımları
č]OH\čQ´
a.
En son BIOS
J×QFHOOHĻWčUPHOHUčQč
EHOčUOH\čQ
ve
EčOJčVD\DUČQČ]GD
yüklü bulunan BIOS sürümü
čOH
karşılaştırın.
7DUčK±
ad veya
GčúHU
tanımlayıcı
EčOJčOHUč
not alın.
*×QFHOOHĻWčUPH
VDEčW
sürücünüze
\×NOHQGčNWHQ
sonra,
J×QFHOOHĻWčUPHQčQ
konumunu
EHOčUOHPHN
čÂčQ
bu
EčOJčOHUH
gerek
GX\DEčOčUVčQč]³
b.
6HÂčPčQč]č
VDEčW
sürücünüze
čQGčUPHN
čÂčQ
HNUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
BIOS
J×QFHOOHĻWčUPHVčQčQ
VDEčW
sürücünüzde
čQGčUčOGčúč
konumun yolunu
EčU
yere not
HGčQ³
*×QFHOOHĻWčUPH\č
yüklemeye hazır olduğunuzda bu yola
HUčĻPHQč]
JHUHNHFHNWčU³
NOT:
%čOJčVD\DUČQČ]Č
EčU
ağa bağlarsanız,
KHUKDQJč
EčU
yazılım
J×QFHOOHĻWčUPHVč±
Ñ]HOOčNOH
VčVWHP
BIOS'u
J×QFHOOHĻWčUPHVčQč
yüklemeden önce ağ
\ÑQHWčFčQč]H
danışın.
BIOS yükleme yordamları farklı
RODEčOčU³
ċQGčUPH
čĻOHPč
tamamlandıktan sonra ekranda görüntülenen
\ÑQHUJHOHUč
č]OH\čQ³
+čÂEčU
yönerge görüntülenmezse şu adımları
č]OH\čQ´
1.
Başlat >
%čOJčVD\DU
VHÂčQ³
2.
6DEčW
sürücü
KDUIčQč]č
VHÂčQ³
6DEčW
sürücü ataması
JHQHOOčNOH
Yerel
'čVN
(C:) sürücüsüdür.
3.
Daha önce
ND\GHWWčúčQč]
VDEčW
sürücü yolunu kullanarak,
J×QFHOOHĻWčUPHQčQ
bulunduğu klasörü açın.
4.
Uzantısı .exe olan dosyayı
¸ÑUQHúčQ
dosyaadı
.exe)
ÂčIW
tıklatın.
BIOS
\×NOHPHVč
başlar.
5.
(NUDQGDNč
\ÑQHUJHOHUč
uygulayarak
\×NOHPH\č
tamamlayın.
74
Bölüm 12
Computer Setup (BIOS), TPM ve HP Sure Start
Sample