HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 78 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 100
uygulamaların yanı sıra
RUčMčQDO
čĻOHWčP
VčVWHPčQč]č
\HQčGHQ
\×NOHPHQč]H
čPNDQ
YHUčU³
HP Recovery
'čVF
Creator
čNč
tür kurtarma
'9'²Vč
ROXĻWXUDEčOčU´
:čQGRZV
7
čĻOHWčP
VčVWHPč
'9'²VčtHN
sürücüler ve uygulamalar olmadan,
čĻOHWčP
VčVWHPčQč
yükler.
'UčYHU
Recovery
(Sürücü Kurtarma)
'9'²Včt+3
Software Setup yardımcı programının sürücü ve
uygulama
\×NOHPHVčQH
benzer
ĻHNčOGH±
yalnızca
EHOčUOč
V×U×F×OHUč
ve uygulamaları yükler.
Kurtarma medyası oluşturma
NOT:
:čQGRZV
7
čĻOHWčP
VčVWHPč
'9'²Vč
yalnızca
EčU
kez
ROXĻWXUXODEčOčU³
:čQGRZV
'9'²Vč
oluşturduktan sonra
medya oluşturma
VHÂHQHúčQč
kullanamazsınız.
:čQGRZV
'9'²Vč
oluşturmak
čÂčQ´
1.
Başlat
>
Tüm Programlar
>
·UHWNHQOčN
ve Araçlar
>
HP Recovery
'čVF
Creator
VHÂčQ³
2.
:čQGRZV
GčVNč
²Qč
VHÂčQ³
3.
Açılır menüden, kurtarma medyasını yazmak
čÂčQ
sürücüyü
VHÂčQ³
4.
Yazma
čĻOHPčQč
başlatmak
čÂčQ
Oluştur
G×úPHVčQč
tıklatın.
:čQGRZV
7
čĻOHWčP
VčVWHPč
'9'²Vč
oluşturulduktan sonra,
'UčYHU
Recovery
(Sürücü Kurtarma)
'9'²VčQč
oluşturun:
1.
Başlat
>
Tüm Programlar
>
·UHWNHQOčN
ve Araçlar
>
HP Recovery
'čVF
Creator
VHÂčQ³
2.
Sürücü
GčVNč
²Qč
VHÂčQ³
3.
Açılır menüden, kurtarma medyasını yazmak
čÂčQ
sürücüyü
VHÂčQ³
4.
Yazma
čĻOHPčQč
başlatmak
čÂčQ
Oluştur
G×úPHVčQč
tıklatın.
%čOJčOHUčQč]č
yedekleme
İlk
VčVWHP
kurulumu ardından hemen
VčVWHP
onarım medyası oluşturmanız ve
čON
\HGHúčQč]č
almanız
JHUHNčU³
<HQč
yazılımlar ve
YHUč
dosyaları
HNOHGčNÂH±
mümkün olduğunca en son durumun
\HGHNOHPHVčQč
bulundurmak
čÂčQ
VčVWHPčQč]č
G×]HQOč
olarak yedeklemeye devam
HWPHOčVčQč]³
6čVWHP
tutarsızlığı veya arızası durumunda
EčOJčVD\DUČ
başlatmak (önyüklemek) ve
čĻOHWčP
VčVWHPčQč
onarmak
čÂčQ
NXOODQČODEčOHFHN
:čQGRZV
VčVWHP
onarım
medyası da (yalnızca
EHOčUOč
modellerde) oluşturmanız
JHUHNčU³
İlk ve
VRQUDNč
\HGHNOHPHOHUčQč]±
KHUKDQJč
EčU
arıza durumunda
YHUčOHUčQč]č
ve ayarlarınızı
JHUč
\×NOHPHQč]H
čPNDQ
YHUčU³
%čOJčOHUčQč]č
čVWHúH
bağlı
EčU
KDUčFč
VDEčW
sürücüye, ağ sürücüsüne veya
GčVNOHUH
\HGHNOH\HEčOčUVčQč]³
Yedeklerken
DĻDúČGDNč
noktalara
GčNNDW
HGčQ´
.čĻčVHO
dosyalarınızı Belgeler
NčWDSOČúČQGD
saklayın ve bunu
G×]HQOč
olarak
\HGHNOH\čQ³
ċOčĻNčOč
oldukları
Gč]čQOHUGH
kayıtlı olan şablonları
\HGHNOH\čQ³
Ayarlarınızın ekran
JÑU×QW×OHUčQč
alarak
SHQFHUHOHUGHNč±
araç veya menü
ÂXEXNODUČQGDNč
Ñ]HOOHĻWčUčOPčĻ
ayarlarınızı
ND\GHGčQ³
7HUFčKOHUčQč]č
sıfırlamanız
JHUHNWčúčQGH
ekran görüntüsü
Vč]H
zaman
ND]DQGČUDEčOčU³
'čVNOHUH
yedeklerken, sürücüden çıkardıktan sonra her
EčU
GčVNč
numaralandırın.
NOT:
¢HĻčWOč
yedekleme ve
JHUč
yükleme
VHÂHQHNOHUč
hakkında ayrıntılı yönergeler
čÂčQ±
bu konuları Yardım ve
Destek'te aratın. Yardım ve Destek'e
HUčĻPHN
čÂčQ
Başlat
>
Yardım ve Destek
²č
VHÂčQ³
NOT:
:čQGRZV±
EčOJčVD\DUČQČ]ČQ
J×YHQOčúčQč
artırmak
čÂčQ
Kullanıcı Hesabı
'HQHWčPč
Ñ]HOOčúč
čÂHUPHNWHGčU³
Yazılım yüklemek, yardımcı programları çalıştırmak ya da
:čQGRZV
ayarlarını
GHúčĻWčUPHN
JčEč
čĻOHPOHU
čÂčQ
č]QčQč]
veya parolanız
čVWHQHEčOčU³
Bkz. Yardım ve Destek. Yardım ve Destek'e
HUčĻPHN
čÂčQ
Başlat
>
Yardım ve
Destek
²č
VHÂčQ³
68
Bölüm 11
Yedekleme ve kurtarma
Sample