HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 45 of 100)

Languages: Turkish
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 100
2.
Kablonun
GčúHU
ucunu
GčMčWDO
görüntü bağdaştırıcısına takın.
3.
%čOJčVD\DU
ekranı görüntüsünü şu 4 görüntüleme durumu arasında
GHúčĻWčUPHN
čÂčQ
fn
+
f4
tuşlarına
basın:
Yalnızca
NčĻčVHO
EčOJčVD\DU
ekranı:
Ekran görüntüsünü yalnızca
EčOJčVD\DUGD
görüntüleme.
Çoğalt:
Ekran görüntüsünü aynı anda
hem
EčOJčVD\DUGD
hem de
KDUčFč
aygıtta
görüntüleme.
*HQčĻOHW³
Ekran görüntüsünü
hem
EčOJčVD\DU
hem de
KDUčFč
aygıta
JHQčĻOHWčOPčĻ
ĻHNčOGH
görüntüleme.
Yalnızca
čNčQFč
ekran:
Ekran görüntüsünü yalnızca
KDUčFč
aygıtta görüntüleme.
fn
+
f4
tuşlarına her bastığınızda görüntü durumu
GHúčĻčU³
NOT:
En
č\č
sonuçlar
čÂčQ±
Ñ]HOOčNOH
de
¼*HQčĻOHW¼
VHÂHQHúčQč
EHOčUOHGč\VHQč]±
ekran çözünürlüğünü
aşağıda
JÑVWHUčOHQ
ĻHNčOGH
KDUčFč
D\JČWČQNčQH
ayarlayın.
Başlat
>
'HQHWčP
Masası
>
Görünüm ve
.čĻčVHOOHĻWčUPH
²\č
VHÂčQ³
Ekran
altında
Ekran çözünürlüğünü ayarla
'yı
VHÂčQ³
NOT:
Aygıt kablosunu çıkarmak
čÂčQ±
konektör çıkarma
G×úPHVčQč
aşağı bastırarak
EčOJčVD\DUGDQ
ayırın.
Intel
:čUHOHVV
'čVSOD\
(yalnızca
EHOčUOč
modellerde)
Intel®
:čUHOHVV
'čVSOD\±
EčOJčVD\DU
čÂHUčúčQč]č
kablosuz olarak
79²Qč]OH
paylaşmanıza
čPNDQ
YHUčU³
Kablosuz
ekranı
GHQH\čPOHPHN
čÂčQ±
EčU
kablosuz TV bağdaştırıcısı (ayrıca satın alınır)
JHUHNOčGčU³
Çıkış korumasına
VDKčS
DVD'ler Intel
:čUHOHVV
'čVSOD\²GH
\×U×W×OHPH\HEčOčU³
(Ancak, çıkış koruması olmayan DVD'ler
\×U×W×OHFHNWčU³¹
Çıkış korumasına
VDKčS
Blu-ray
GčVNOHU
Intel
:čUHOHVV
'čVSOD\²GH
\×U×W×OPH\HFHNWčU³
Kablosuz TV
bağdaştırıcısının kullanımı
NRQXVXQGDNč
ayrıntılar
čÂčQ±
×UHWčFčQčQ
\ÑQHUJHOHUčQH
bakın.
NOT:
Kablosuz ekranı kullanmadan önce,
EčOJčVD\DUČQČ]GD
kablosuz
Ñ]HOOčúčQčQ
HWNčQOHĻWčUčOGčúčQGHQ
HPčQ
olun.
0XOWč6WUHDP
Transport kullanarak kablolu ekranları
NHĻIHGčS
bağlama
0XOWč6WUHDP
Transport (MST),
EčOJčVD\DUČQČ]D
EčUGHQ
fazla kablolu ekran bağlamanıza
čPNDQ
YHUčU³
%čOJčVD\DUČQČ]GD
bulunan
JUDIčN
GHQHWOH\čFčVč
türüne ve
EčOJčVD\DUČQČ]GD
\HUOHĻčN
EčU
hub bulunup
bulunmadığında bağlı olarak farklı yollarla
EDúOD\DEčOčUVčQč]³
%čOJčVD\DUČQČ]GD
KDQJč
donanımların
bulunduğunu öğrenmek
čÂčQ
Aygıt
<ÑQHWčFčVčQH
JčGčQ³
9čGHR
35
Sample