HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 9 of 100)

Languages: Hebrew
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 100
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ȼɃ
Ⱦ
ɉȹɅȻ
,
ɃɎɅȻ
Ⱥ
ɑ
ȼȷ
ɏȸɂɉȻ
.....................................................................................
64
Ⱥɉ
ȼɂ
Ɇ
ȼɑ
ɇɂ
ɀ
ȼ
ɑ
ȼ
ɃȻɇɅ
ɀ
ɆɎɑȻ
.....................................................................................................................................
65
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ɃȻɇɅȸ
ȼȻȻ
ɏ
Ⱥ
ȼ
ɑ
SoftPaq Download Manager
.............................................................................................
66
11
ȹ
ɀ
ȼȸ
ɀ
Ⱦɐȼ
ȼȽ
ɏ
...............................................................................................................................................
67
ɀ
ɍ
ɀ
ɏ
ɑ
ȺɅ
ɀ
Ȼ
ȾɐɃ
Ƚ
ȼ
ɏ
ȼ
ȹ
ɀ
ȼȸ
ɀ
ɀ
Ʉ
.....................................................................................................................................
67
ɀȾɇȻ
ȼ
ɑ
................................................................................................................................................
67
ɀ
ɍ
ɀ
ɏ
ɑ
ȺɅ
ɀ
Ȼ
ȾɐɃ
Ƚ
ȼ
ɏ
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
HP Recovery Disc Creator
......................................................................
67
ɀ
ɍ
ɀ
ɏ
ɑ
ȺɅ
ɀ
Ȼ
ȾɐɃ
Ƚ
ȼ
ɏ
............................................................................................................
68
ȹ
ɀ
ȼȸ
ɀ
ɅȻ
ɀ
ɉȺ
.........................................................................................................................................
68
ȸ
ɀ
ɉȼɍ
Ⱦɐ
Ƚ
ȼ
ɏ
ɏɉɅ
ɑɂ
................................................................................................................................................
69
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
Ƀɂ
ɀ
ȾɐȻ
Ƚ
ȼ
ɏ
Ƀɐ
Windows
........................................................................................................
69
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
Ƀɂ
ɀ
Ⱦɐ
Ƚ
ȼ
ɏ
Ƀɐ
f11
)
ȸ
Ⱥ
Ʌȹ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
..................................................................................
70
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȺɅȸ
ɀ
Ȼ
Ƀɐ
ɏɉɅ
ɑɂ
ȻɃɉɋȻȻ
Windows 7
......................................................................................
70
12
Computer Setup
)
BIOS
(
,
TPM
ȼ
-
HP Sure Start
................................................................................................
72
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
Computer Setup
....................................................................................................................................
72
ɃɉɋȻ
ɑ
Computer Setup
.....................................................................................................................
72
ɇ
ɀ
ȼ
ȿȼ
ȼ
ɀȾȸ
ɏ
Ȼ
ȸ
-
Computer Setup
..........................................................................................................
72
Ⱦɐ
Ƚ
ȼ
ɏ
ȺȹȻ
ɏ
ȼ
ɑ
ɀȻ
ɏɍ
Ɇ
ȸ
-
Computer Setup
..............................................................................................
73
Ⱥɉ
ȼɂ
Ɇ
Ȼ
-
BIOS
.......................................................................................................................................
73
ȸɎ
ɑɉɀ
ɏȹ
ɑɈ
Ȼ
-
BIOS
..........................................................................................................
73
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
Ⱥɉ
ȼɂ
Ɇ
BIOS
..............................................................................................................
74
ɐ
ɀ
ȼɇ
ɀ
Ɉ
Ⱥ
ɏ
ɃȼȾɑȷȻ
ȼɉɍɅȷȸ
ɑ
ȼȻ
ɑɉȺ
f9
..................................................................................................
74
ȺȹȻ
ɏ
ȼ
ɑ
TPM BIOS
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
..............................................................................................................
75
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP Sure Start
)
ȼɅȸ
ɏɍ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
.....................................................................................................
75
13
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
..............................................................................................................
76
ȼȻ
ɏ
Ⱥ
ɑ
HP PC Hardware Diagnostics
)
UEFI
(
ɆɎɑȻɃ
USB
.........................................................................................
76
14
Ʌɑ
ɀ
Ȼɂ
.......................................................................................................................................................
78
ɇɋ
ɀ
Ȼ
Ƀ
Ʌɑ
ɀ
Ȼɂ
..........................................................................................................................................................
78
ȼɑ
ȼ
ɀ
ȼ
ɑ
....................................................................................................................................................................
79
15
ȿɏɋɅ
ɀ
Ʉ
......................................................................................................................................................
80
ȾɑɅ
ɇɂ
ɀ
ȻɈ
............................................................................................................................................................
80
Ɉ
ȸ
ɀ
ɑȸ
ȻɃɉɋȻ
.........................................................................................................................................................
80
16
ȹɇ
ɀ
ȼɐ
ɑ
.......................................................................................................................................................
81
ȼɃȼɇɂȿ
ȹ
ɀ
ȼ
ɑ
ɀɈ
ɉȼ
Ʌɑɇ
ȼɂ
ɑ
.........................................................................................................................................
81
ix
Sample