HP EliteBook 745 G3 user manual download (Page 8 of 100)

Languages: Hebrew
Pages:100
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 100
8
ȼɂ
ɇɇ
ɀ
Ʉ
.........................................................................................................................................................
50
ȿ
ɀ
Ƀȼɋ
ȸ
ȼɂ
ɇɇ
ɀ
Ʉ
.........................................................................................................................................................
50
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
ȼɂ
ɇɇ
ɀ
Ʉ
ɐɎ
ɀ
ɀȾ
Ʉ
..........................................................................................................................................
50
Intel Smart Response Technology
)
ȸ
Ⱥ
Ʌȹ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
..................................................................
50
ɐ
ɀ
ȼɋ
ɏ
ȸȻ
ɀ
ɉȼɍ
ɀ
Ʉ
Ƀɐ
ȼɂȻ
Ɇɇ
ɐɎȻ
ɀ
Ⱦ
..........................................................................................................
51
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
Ʌȸ
ȻȾȷ
ȺȻ
ɀ
ɎɈ
........................................................................................................
51
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ɇȸ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ȺȻ
ɀ
ɎɈ
..........................................................................................................
51
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
Ƀɂ
ɀ
HP 3D DriveGuard
)
ȸ
Ⱥ
Ʌȹ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
.........................................................................
51
Ƚ
ɀ
ȼȻ
ɀ
ȼȿȿɈ
Ɉ
ɃɂȻ
ɀ
HP 3D DriveGuard
.................................................................................
52
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
RAID
)
ȸ
Ⱥ
Ʌȹ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
.....................................................................................................................
52
9
ȻȾȿȸȷ
.........................................................................................................................................................
53
ȻɇȹȻ
Ƀɉ
ȾɅȻ
ɐ
ȸ
.....................................................................................................................................................
53
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
ɀɈ
ɅɈ
ȼȷ
ɑ
...................................................................................................................................................
53
ȺȹȻ
ɏ
ɑ
ɀɈ
ɅɈ
ȼȷ
ɑ
ȸ
-
Windows
................................................................................................................
54
ȺȹȻ
ɏ
ɑ
ɀɈ
ɅɈ
ȼȷ
ɑ
ȸ
-
Computer Setup
....................................................................................................
54
ɇ
ɀ
ɃȼȻ
Ƀɐ
ɀɈ
ɑɅɈ
ɃȻɇɅ
ɏɉɅȻ
ɑɂ
Ƀɐ
BIOS
...............................................................................................
55
ȽȻ
Ȼɇ
Ƀɐ
ɀɈ
ɑɅɈ
ɃȻɇɅ
ɏɉɅȻ
ɑɂ
Ƀɐ
BIOS
.............................................................................
57
ɇ
ɀ
ɃȼȻ
ɀɈ
ɑɅɈ
DriveLock
Ƀɐ
Computer Setup
......................................................................................
57
ȺȹȻ
ɏ
Ȼ
Ƀɐ
ɀɈ
ɑɅɈ
DriveLock
..............................................................................................
58
ȽȻ
Ȼɇ
Ƀɐ
ɀɈ
ɑɅɈ
DriveLock
................................................................................................
58
ɐ
ɀ
ȼɇ
ɀ
ɀɈ
ɑɅɈ
DriveLock
....................................................................................................
59
ɏɈȻ
Ȼ
Ƀɐ
ɑɇȹȻ
DriveLock
.................................................................................................
60
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
Automatic DriveLock
)
ɇ
ɉ
Ƀɀ
ɑ
ȼɂ
Ɇɇ
ȼȿȼȷ
ȿɅ
ɀ
ɑ
(
ȸ
-
Computer Setup
.........................................
60
ȽȻ
ɑɇ
ɀɈ
ȻɅɈ
Ƀɐ
Automatic DriveLock
..............................................................................
60
ɏɈȻ
Ȼ
Ƀɐ
ɑɇȹȻ
Automatic DriveLock
................................................................................
61
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼɑȸ
ɑɇɂ
ɇȷ
ȿ
ɀ
-
ȼ
ɀ
ɏ
ȼ
Ɉ
......................................................................................................................................
61
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼɑȸ
ɑɇɂ
ȼȾ
ɑɅ
ȷ
ɐ
........................................................................................................................................
61
ɑɇɎɑȻ
Ⱥɉ
ȼɂ
ɇ
ɀ
ȸȷ
ȻȾȿ
ɏɎ
ȿɀ
ɀ
ɀ
Ʉ
................................................................................................................................
62
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP Client Security Manager
...................................................................................................................
62
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȸ
-
HP Touchpoint Manager
)
ȸ
Ⱥ
Ʌȹ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
......................................................................................
62
ɑɇɎɑȻ
Ƀȸɂ
ȸȷ
ȻȾȿ
ȼȷ
ɍɋ
ɀ
ȼ
ɇ
Ƀ
ɀ
..................................................................................................................................
62
ɐ
ɀ
ɐȼɅ
ȼɎȸ
ɏ
ȷ
ȿ
ȸ
ȼɉɀ
ɑ
ɉȸɍȷȻ
)
ȸ
Ⱥ
Ʌȹ
ɀ
Ʉ
ɏȾȸɇ
ɀ
Ʉ
ȸɃȸ
Ⱥ
(
................................................................................................
63
ȷ
ɀ
ȼɑ
ɏ
ȼɎ
ɏ
ȷ
ȿ
ȸ
ȼɉɀ
ɑ
ɉȸɍȷȻ
....................................................................................................................
63
10
Ⱦɑ
ȻɎȼȽ
......................................................................................................................................................
64
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ȾɅȻ
ɐ
ȸ
..........................................................................................................................................................
64
ɃȻ
ɀ
ɂ
ɀ
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
...........................................................................................................................................
64
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ȼɍɑȻ
Ȼȹ
)
ɇɎɑȻ
ɀ
All-in-One
ȼȷ
ȾɅ
ɐ
ȸ
ɀ
Ʉ
ɇ
ɀ
ɀ
Ⱥ
ɀ
Ʉ
(
..........................................................
64
ɇ
ɀ
ȼɎ
ɀ
ɍȻ
Ⱥ
Ⱥ
ɀ
Ʉ
ȼȷ
ɅȻ
ɂ
ȻɈ
.....................................................................................................
64
viii
Sample