HP 255 G3 user manual download (Page 57 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 82
Batterilampan (endast vissa modeller) indikerar en låg eller kritiskt låg batterinivå.
– eller –
Energimätarikonen på Windows skrivbord visar ett meddelande om att batterinivån är låg eller
kritiskt låg.
OBS!
I
Använda energimätaren och energiinställningarna
på sidan
43
finns ytterligare
information om energimätaren.
Följande åtgärder utförs när en låg batteriladdning nås:
Om viloläget är inaktiverat och datorn är på eller i strömsparläge, förblir den i strömsparläge en
kort stund och stängs sedan av, varvid information som inte har sparats går förlorad.
Om viloläge är aktiverat och datorn är på eller i strömsparläge, ställs datorn in i viloläge.
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det finns tillgång till en extern strömkälla
Anslut en nätadapter.
Anslut en extra docknings- eller expansionsenhet.
Anslut en extra nätadapter som köpts som tillbehör från HP.
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte finns tillgång till strömkälla
Spara arbetet och stäng av datorn.
Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget
Gör så här om laddningen är så låg att det inte går att avsluta viloläget:
1.
Byt ut det urladdade, utbytbara batteriet mot ett laddat, eller anslut nätadaptern till datorn och
nätström.
2.
Avsluta viloläget genom att trycka på strömknappen.
Förvara ett utbytbart batteri
VIKTIGT:
Utsätt inte batterierna för höga temperaturer under en längre tid, eftersom de kan skadas
av det.
Om en dator ska stå oanvänd i mer än två veckor och dessutom vara frånkopplad från elnätet under
den tiden, ska du ta ut batteriet och förvara det separat på en sval, torr plats för att förlänga
batteriladdningen.
Ett batteri som inte används bör kontrolleras var sjätte månad. Om kapaciteten understiger 50
procent ska du ladda batteriet innan du lägger undan det igen.
Kassera ett utbytbart batteri
VARNING:
Eftersom det föreligger risk för brand eller brännskador får du inte ta isär, krossa eller
punktera ett batteri. Du får inte heller kortsluta batteriets kontakter eller slänga batteriet i eld eller
vatten.
I
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter
finns information om kassering av batterier. Du når den
här handboken genom att skriva
support
på Startskärmen och välja appen
HP Support Assistant
.
Batteridrift
45
Sample