HP 255 G3 user manual download (Page 53 of 82)

Languages: Swedish
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 82
6
Strömhantering
Datorn kan drivas antingen med batteri eller nätström. När datorn drivs med enbart batteri och det
inte finns någon nätströmskälla för att ladda batteriet, är det viktigt att du övervakar och sparar på
batteriladdningen. Datorn har stöd för ett optimalt energischema som hanterar hur datorn använder
och sparar energi, för att det ska finnas en balans mellan datorprestanda och energibesparing.
Initiera strömspar- eller viloläget
Microsoft® Windows har två energisparlägen, strömsparläge och viloläge.
Strömsparläge – Strömsparläget initieras automatiskt efter en tids inaktivitet när datorn drivs
med batteri eller nätström. Ditt arbete sparas i minnet, vilket gör att du mycket snabbt kan
återuppta arbetet. Du kan även initiera strömsparläget manuellt. Mer information finns i
Initiera
och avsluta strömsparläge manuellt
på sidan
41
.
Viloläge – Viloläget initieras automatiskt om batteriet når en kritisk nivå. I viloläget sparas ditt
arbete i en vilolägesfil och sedan stängs datorn av.
OBS!
Du kan initiera viloläget manuellt. Se
Initiera och avsluta strömsparläge manuellt
på sidan
41
och
Initiera och avsluta viloläge manuellt (endast vissa modeller)
på sidan
42
.
VIKTIGT:
Du kan minska risken för informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt
problem med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera strömsparläget när information läses
till eller från en skiva eller ett externt mediekort.
OBS!
Det går inte att starta någon typ av nätverksanslutning eller utföra datorfunktioner när datorn
är försatt i strömspar- eller viloläge.
Intel Rapid Start Technology (endast vissa modeller)
På vissa modeller är Intel Rapid Start Technology (RST) aktiverat som standard. Med Rapid Start
Technology kan datorn snabbt återställas vid inaktivitet.
Med Rapid Start Technology (RST) hanteras strömsparalternativen enligt följande:
Strömsparläge – Med Rapid Start Technology kan du välja strömsparläget. Avsluta
strömsparläget genom att trycka på valfri tangent, aktivera styrplattan eller trycka snabbt på
strömknappen.
Viloläge – Rapid Start Technology aktiverar viloläget efter en stunds inaktivitet när datorn är
försatt i strömsparläge eller när batteriet når en kritisk nivå. När viloläget är aktiverat trycker du
på strömknappen när du vill återuppta arbetet.
OBS!
Rapid Start Technology kan inaktiveras i Setup Utility (BIOS). Om du vill kunna initiera
viloläget själv måste du aktivera användarinitierat viloläge i Energialternativ. Se
Initiera och avsluta
viloläge manuellt (endast vissa modeller)
på sidan
42
.
Initiera och avsluta strömsparläge manuellt
Du kan initiera strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
Initiera strömspar- eller viloläget
41
Sample