HP 255 G3 user manual download (Page 71 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 84
Preuzimanje BIOS ažuriranja
OPREZ:
da biste smanjili rizik od oštećenja računala ili neuspjeh instalacije, ažuriranje BIOS-a
preuzmite i instalirajte samo kada je računalo priključeno na pouzdan izvor vanjskog napajanja
pomoću prilagodnika izmjeničnog napona. Ne preuzimajte i ne instalirajte ažuriranja BIOS-a kada
računalo radi na bateriju, kada je stavljeno na priključni uređaj ili priključeno na dodatni izvor
napajanja. Tijekom preuzimanja i instalacije slijedite ove upute:
Ne odspajajte računalo iz napajanja iskapčanjem kabela za napajanje iz utičnice izmjeničnog
napona.
Ne isključujte računalo i ne pokrećite stanje mirovanja ili hibernacije.
Nemojte umetati, uklanjati, spajati ili isključivati bilo kakav uređaj, kabel ili žicu.
1.
Na početnom zaslonu upišite
support
(podrška), a zatim odaberite aplikaciju
HP Support
Assistant
.
2.
Kliknite
Updates and tune-ups
(Ažuriranja i poboljšanja), a zatim kliknite
Check for HP updates
now
(Odmah provjeri ima li HP-ova ažuriranja).
3.
Slijedite upute na zaslonu kako biste prepoznali svoje računalo i pristupili ažuriranju sustava
BIOS koji želite preuzeti.
4.
U području za preuzimanje učinite sljedeće:
a.
Pronađite ažuriranje BIOS-a koje je novije od verzije BIOS-a trenutačno instalirane na
računalu. Zabilježite datum, naziv ili neku drugu oznaku. Ta će vam informacija možda
poslije zatrebati da biste pronašli ažuriranje nakon njegova preuzimanja na tvrdi disk.
b.
Pratite upute na zaslonu za preuzimanje odabranih stavki na tvrdi disk računala.
Zabilježite put do mjesta na tvrdom disku gdje će se spremiti preuzeto ažuriranje BIOS-a.
Kada budete spremni za instalaciju ažuriranja, tom ćete mjestu morati pristupiti pomoću
navedenog puta.
NAPOMENA:
ako računalo povezujete s mrežom, obratite se mrežnom administratoru prije
instaliranja bilo kakvih ažuriranja softvera, a posebno ažuriranja sistemskog BIOS-a.
Postupci za instalaciju BIOS-a mogu se razlikovati. Slijedite upute prikazane na zaslonu nakon
dovršetka preuzimanja. Ako nema nikakvih uputa, slijedite ove korake:
1.
Na početnom zaslonu upišite
datoteka
, a zatim odaberite
eksplorer za datoteke
.
2.
Dvaput kliknite oznaku tvrdog diska. Oznaka tvrdog diska obično je lokalni disk (C:).
3.
Pomoću puta tvrdog diska koji ste ranije zabilježili otvorite mapu na svom tvrdom disku koja
sadrži ažuriranje.
4.
Dvaput kliknite datoteku s nastavkom .exe (na primjer,
filename
.exe).
Započet će instalacija BIOS-a.
5.
Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.
NAPOMENA:
nakon što se na zaslonu pojavi poruka o uspješnoj instalaciji, preuzetu datoteku
možete izbrisati sa svog tvrdog diska.
Ažuriranje BIOS-a
59
Sample