HP 255 G3 user manual download (Page 66 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 84
Postavljanje lozinki u sustavu Windows
Lozinka
Funkcija
Korisnička lozinka
Štiti pristup korisničkom računu u sustavu Windows.
Administratorska lozinka
Štiti pristup sadržaju računala na razini administratora.
NAPOMENA:
ovu lozinku nije moguće upotrijebiti za
pristup sadržaju programa Setup Utility (BIOS).
Postavljanje lozinki u programu Setup Utility (BIOS)
Lozinka
Funkcija
Administratorska lozinka
Potrebno ju je unijeti svaki put kada pristupite programu
Setup Utility (BIOS).
Ako zaboravite administratorsku lozinku, ne možete
pristupiti programu Setup Utility (BIOS).
NAPOMENA:
administratorska se lozinka može
upotrebljavati umjesto lozinke pri uključivanju.
NAPOMENA:
administratorska lozinka ne može se
upotrebljavati kao administratorska lozinka koja je
postavljena u sustavu Windows, niti se prikazuje kada se
postavlja, unosi, mijenja ili briše.
NAPOMENA:
ako lozinku za uključivanje unesete pri prvoj
provjeri lozinke, prije nego što se pojavi poruka "Press the
ESC key for Startup Menu" (Pritisnite tipku ESC za pristup
izborniku pokretanja), morate ponovno unijeti
administratorsku lozinku za pristup programu Setup Utility
(BIOS).
Lozinka pri pokretanju
Potrebno ju je unijeti prilikom svakog uključivanja ili
ponovnog pokretanja računala ili izlaska iz stanja
hibernacije.
Ako zaboravite lozinku za uključivanje, nećete moći
uključiti ni ponovno pokrenuti računalo, kao ni izaći iz
hibernacije.
NAPOMENA:
administratorska se lozinka može
upotrebljavati umjesto lozinke pri uključivanju.
NAPOMENA:
lozinka za pokretanje ne prikazuje se tijekom
postavljanja, unosa, promjene ili brisanja.
Da biste postavili, promijenili ili izbrisali administratorsku lozinku ili lozinku za pokretanje u programu
Setup Utility (BIOS), učinite sljedeće:
1.
Da biste pokrenuli Setup Utility (BIOS), uključite ili ponovno pokrenite računalo, brzo pritisnite
esc
, a potom pritisnite
f10
.
2.
Pomoću tipki sa strelicama odaberite
Security
(Sigurnost), a zatim slijedite upute na zaslonu.
Vaše će promjene stupiti na snagu kada ponovno pokrenete računalo.
54
Poglavlje 8
Zaštita računala i podataka
Sample