HP 255 G3 user manual download (Page 55 of 84)

Languages: Croatian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 84
3.
Izvadite bateriju
(3)
iz računala.
Pronalaženje podataka o bateriji
Za kontrolu statusa baterije, ili ako je baterija u potpunosti prazna, pokrenite značajku za provjeru
baterije u aplikaciji HP Support Assistant. Da biste pristupili podacima o bateriji, na početnom zaslonu
upišite support, odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
, a zatim
Baterija i performanse
.
HP Support Assistant pruža sljedeće alate i informacije o bateriji:
test baterije
informacije o vrstama baterija, specifikacijama, vijeku trajanja i kapacitetu
Štednja baterijskog napajanja
Savjeti za štednju baterije i maksimalno produljenje njenog vijeka trajanja:
Smanjite osvjetljenje zaslona.
Pod Mogućnosti napajanja odaberite postavku
Ušteda energije
.
Bateriju koju korisnik može zamijeniti uklonite iz računala ako ga nećete koristiti ili puniti više od
2 tjedna.
Isključite bežične uređaje kada ih ne upotrebljavate.
Odspojite vanjske uređaje koji nisu priključeni na vanjski izvor napajanja ako ih ne koristite,
primjerice vanjski tvrdi disk priključen na USB priključak.
Zaustavite, onemogućite ili izvadite vanjske medijske kartice koje ne upotrebljavajte.
Prije prestanka rada pokrenite stanje mirovanja ili isključite računalo.
Prepoznavanje razina niske napunjenosti baterije
Kada baterija koja je jedini izvor napajanja za računalo dosegne nisku ili kritičnu razinu napunjenosti,
dolazi do sljedećeg:
Rad uz baterijsko napajanje
43
Sample