HP 240 G5 user manual download (Page 9 of 91)

Languages: Thai
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 91
ǽȮȟȸǾɁ
ȮȦȵɀ
ȹȡȬȩȩǽȄȮǽȺȧȝȐȼȪȸȖȩȟ Ʉ
ȸȕȑ
....................................................................................
39
ǽȮȟȻȆɁ
ȑ
ȭȣȣ
ȭȐȚȡ
ȭȃȃȮȕȹȡȬǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮǽȮȟȻȆɁ
Țȡ
ȭȃȃȮȕ
.....................................................................
40
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮǽȮȟȗ
Ɂȩȃǽ
ȭȕȐɁ
ȣȞȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕȸȝȳ
ɀ
ȩǽȡ
ȭȖȝȮȓɅ
ȮȃȮȕȩȱ
ǽȀȟȭ
Ɂ
ȃ
.......................................................
40
ǽȮȟȻȆɁ
Țȡ
ȭȃȃȮȕȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
.........................................................................................................................
40
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȮȟȑȟȣȄȦȩȖȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
Ǿȩȃ
HP
....................................................................................
41
ǽȮȟȹȦȐȃȗȟȬȄȴ
ȼțț
ɁȮȓȱ
ɀ
ȸȧȡȳ
ȩȩȞȵ
ɀ ȻȕȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
............................................................................
41
ǽȮȟȸȚȰ
ɀ
ȝȸȣȡȮȀȮȞȗȟȬȄȴ
ȼțț
ɁȮȻȕȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
.................................................................................
41
ǽȮȟȄ
ȭȐǽȮȟȟȬȐ
ȭȖȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
ȸȧȡȳ
ȩȕɁ
ȩȞ
.......................................................................................
41
ǽȮȟȟȬȖȴ
ȟȬȐ
ȭȖȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
ȸȧȡȳ
ȩȕɁ
ȩȞ
........................................................................
41
ǽȮȟȹǽɁ ȼǾɔȉȧȮȟȬȐ
ȭȖȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
ȸȧȡȳ
ȩȕɁ
ȩȞ
............................................................
42
ǽȮȟȒȩȐȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
...............................................................................................................
42
ǽȮȟȗȟȬȧȞ
ȭȐȚȡ
ȭȃȃȮȕǾȩȃȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
........................................................................................
43
ǽȮȟȓȰ
Ɂ
ȃȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
ȓȱ
ɀ
Șȵ
Ɂ ȻȆɁ
ȦȮȝȮȟȒȸȗȡȱ
ɀ
ȞȕȸȩȃȼȐɁ
............................................................................
44
ǽȮȟȸȗȡȱ
ɀ
ȞȕȹȖȑȸȑȩȟ ȱ
ɀ
ȓȐȹȓȕ
.................................................................................................
44
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȟȬȹȦȼț
AC
ȜȮȞȕȩǽ
...................................................................................................................
45
ǽȮȟȓȐȦȩȖȩȬȹȐȗȸȑȩȟ Ʉ
AC
..................................................................................................
46
8
ȀȣȮȝȗȡȩȐȜ
ȭȞ
...............................................................................................................................................
47
ǽȮȟȗ
Ɂȩȃǽ
ȭȕȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
............................................................................................................................................
47
ǽȮȟȻȆɁ
ȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕ
.........................................................................................................................................................
48
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
Ȯȟȧ
ȭȦȘɀ
ȮȕȻȕ
Windows
..............................................................................................................
48
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
Ȯȟȧ
ȭȦȘɀ
ȮȕȻȕ
Computer Setup (
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
)
.................................................................
48
ǽȮȟȄ
ȭȐǽȮȟȟȧ
ȭȦȘɀ
ȮȕȘȵ
Ɂ
Ȑȵ
ȹȡȟȬȖȖ
BIOS
.......................................................................................................
49
ǽȮȟȗ
Ɂȩȕȟȧ
ȭȦȘɀ
ȮȕȘȵ
Ɂ
Ȑȵ
ȹȡȟȬȖȖ
BIOS
........................................................................................
51
ǽȮȟȄ
ȭȐǽȮȟȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕ
DriveLock
Ȼȕ
Computer Setup (
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
) (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
................................................................................................................................................
51
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
Ȯȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕ
DriveLock
..............................................................................................
52
ǽȮȟȸȗ
ȰȐȻȆɁ
ȃȮȕ
DriveLock (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..........................................................
52
ǽȮȟȗ
ȰȐȻȆɁ
ȃȮȕ
DriveLock (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...........................................................
53
ǽȮȟǽȟȩǽȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕ
DriveLock (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................................
54
ǽȮȟȸȗȡȱ
ɀ
Ȟȕȟȧ
ȭȦȘɀ
Ȯȕ
DriveLock (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..................................................
55
ǽȮȟȻȆɁ
ȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
ȗ
Ɂȩȃǽ
ȭȕȼȣȟȭ
Ȧ
......................................................................................................................................
55
ǽȮȟȻȆɁ
ȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉȼțȟ Ʉ
ȣȩȡȡ Ʉ
........................................................................................................................................
55
ǽȮȟȑȰ
Ȑȑ
ȭ
Ɂ
ȃǽȮȟȩ
ȭȚȸȐȑȀȣȮȝȗȡȩȐȜ
ȭȞȓȱ
ɀ
ȦɅ
ȮȀ
ȭȉ
.................................................................................................................
56
ǽȮȟȻȆɁ
HP Client Security (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.............................................................................................
56
ǽȮȟȻȆɁ
HP Touchpoint Manager (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................................................................
56
ǽȮȟȑȰ
Ȑȑ
ȭ
Ɂ
ȃȦȮȞȡȿ
ȩǽȓȱ
ɀ
ȸȗ
ȿȕȩȴ
ȗǽȟȏɄ
ȸȦȟ Ȱ
ȝ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...............................................................................
56
ǽȮȟȻȆɁ
ȑ
ȭȣȩɀ
ȮȕȡȮȞȕȰ
Ɂ
ȣȝȳ
ȩ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................................................................................
56
ǽȮȟȟȬȖȴ
ȑɅ
Ȯȹȧȕ
ɀȃȑ
ȭȣȩɀ
ȮȕȡȮȞȕȰ
Ɂ
ȣȝȳ
ȩ
............................................................................................................
57
ix
Sample