HP 240 G5 user manual download (Page 8 of 91)

Languages: Thai
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 91
HP Connection Manager (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.......................................................
27
ȗȴ
ɀȝȸȗ
ȰȐ
/
ȗ
ȰȐȩȴ
ȗǽȟȏɄȼȟɁ
ȦȮȞ
.....................................................................................................
27
Ȧɀ
ȣȕȀȣȖȀȴ
ȝȻȕȟȬȖȖȗȋȰ
Ȗ
ȭȑȰ
ǽȮȟ
...............................................................................................
27
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩ
WLAN
................................................................................................................................
27
ǽȮȟȻȆɁ
ȖȟȩȐȹȖȕȐ ɄȼȟɁ
ȦȮȞǾȩȃ
HP (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................................................
28
ǽȮȟȻȆɁ
HP Mobile Connect (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.........................................................................
28
ǽȮȟȻȆɁ
GPS (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.................................................................................................
29
ǽȮȟȻȆɁ
ȩȴ
ȗǽȟȏɄȼȟɁ
ȦȮȞ
Bluetooth (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...................................................................
29
ǽȮȟȸȚȰ
ɀ
ȝȩȴ
ȗǽȟȏɄ
ȓȱ
ɀ
ȸȗ
ȰȐȻȆɁ
ȃȮȕ
Bluetooth
.................................................................................
29
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩǽ
ȭȖȸȀȟ ȳ
ȩǾɀ
ȮȞȹȖȖȻȆɁ
ȦȮȞ
.............................................................................................................................
29
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȸȀȟ ȳ
ȩǾɀ
ȮȞȻȕȚȳ
Ɂ
ȕȓȱ
ɀ
(LAN) (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...............................................................
30
ǽȮȟȻȆɁȺȝȸȐȿ
ȝ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..............................................................................................
30
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȦȮȞȺȝȸȐȿ
ȝ
.........................................................................................................
30
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȩȬȹȐȗȸȑȩȟ Ʉ
ȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȦȮȞȺȝȸȐȿ
ȝȸȅȚȮȬȗȟȬȸȓȤ
/
Țȳ
Ɂ
ȕȓȱ
ɀ
ȧȟ ȳ
ȩȜȵ
ȝȰ
ȜȮȀ
...............................
31
5
ǽȮȟȕ
ɅȮȓȮȃȧȕ
ɁȮȄȩ
...........................................................................................................................................
32
ǽȮȟȻȆɁ
ȟȵ
ȗȹȖȖǽȮȟȦȭ
ȝȘ
ȭȦȖȕȓ
ȭȆȹȚȐȹȡȬȧȕɁ
ȮȄȩȦȭ
ȝȘ
ȭȦ
.....................................................................................................
32
ǽȮȟȹȑȬ
...............................................................................................................................................
32
Ȟɀ
ȩ
/
ǾȞȮȞȺȐȞȻȆɁ
ȦȩȃȕȰ
Ɂ
ȣ
............................................................................................................................
32
ȸȡȳ
ɀ
ȩȕȐɁ
ȣȞȕȰ
Ɂ
ȣȦȩȃȕȰ
Ɂ
ȣ
(
ȸȅȚȮȬȓ
ȭȆȹȚȐȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..............................................................................................
33
ȹȑȬȐɁ
ȣȞȕȰ
Ɂ
ȣȦȩȃȕȰ
Ɂ
ȣ
(
ȸȅȚȮȬȓ
ȭȆȹȚȐȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
................................................................................................
33
6
Ȁ
ȴȏȡ
ȭǽȥȏȬȐ
ɁȮȕȀȣȮȝȖ
ȭȕȸȓ
Ȱȃ
............................................................................................................................
34
ǽȮȟȻȆɁ
ȸȣȿ
ȖȹȀȝ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...............................................................................................................
34
ǽȮȟȻȆɁ
Ȁȴ
ȏȡ
ȭǽȥȏȬȸǽȱ
ɀ
Ȟȣǽ
ȭȖȸȦȱ
Ȟȃ
.................................................................................................................................
34
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȡɅ
ȮȺȚȃ
.................................................................................................................................
34
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȆȴ
Ȑȧȵ
ɖȃ
...............................................................................................................................
34
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȟȬȖȖȸȦȱ
Ȟȃ
.......................................................................................................................
34
ǽȮȟȻȆɁ
ȣȰ
ȐȱȺȩ
.............................................................................................................................................................
35
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȩȴ
ȗǽȟȏɄ
ȣȰ
ȐȱȺȩȺȐȞȻȆɁ
ȦȮȞȸȀȸȖȰ
ȡ
VGA (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...............................................
35
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȩȴ
ȗǽȟȏɄ
ȣȰ
ȐȱȺȩȺȐȞȻȆɁ
ȦȮȞȸȀȸȖȰ
ȡ
HDMI (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.............................................
36
ȣȰ
Ȕȱ
ǽɅ
ȮȧȕȐȀɀ
ȮȸȦȱ
Ȟȃ
HDMI
......................................................................................................
37
ǽȮȟȀɁ
ȕȚȖȹȡȬǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȸǾɁ
Ȯǽ
ȭȖȄȩȹȦȐȃȘȡȼȟɁ
ȦȮȞȓȱ
ɀ
ȓɅ
ȮȃȮȕǽ
ȭȖ
Miracast
ȼȐɁ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.......
37
ǽȮȟȀɁ
ȕȚȖȹȡȬȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩȸǾɁ
Ȯǽ
ȭȖȄȩȹȦȐȃȘȡ
Intel WiDi
ȓȱ
ɀ
Șɀ
ȮȕǽȮȟȟȭ
Ȗȟȩȃ
(
ȸȅȚȮȬȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
Intel
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
...........
37
7
ǽȮȟȄ
ȭȐǽȮȟȚȡ
ȭȃȃȮȕ
.........................................................................................................................................
38
ǽȮȟȗ
ȰȐȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃ
(
ǽȮȟȗ
ȰȐȻȆɁ
ȃȮȕ
)
ȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
...................................................................................................................
38
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
Ȯȑ
ȭȣȸȡȳ
ȩǽǽȮȟȻȆɁ
Țȡ
ȭȃȃȮȕ
.................................................................................................................................
38
ǽȮȟȻȆɁ
ȦȒȮȕȬȗȟȬȧȞ
ȭȐȚȡ
ȭȃȃȮȕ
.................................................................................................................
39
ǽȮȟȸǾɁ
ȮȦȵɀ
ȹȡȬȩȩǽȄȮǽȦȒȮȕȬȦȡȱ
ȗ
...........................................................................................
39
viii
Sample