HP 240 G5 user manual download (Page 7 of 91)

Languages: Thai
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 91
ȦȮȟȖ
ȭ
ȉ
1
ǽȮȟȸȟȰ
ɀ
ȝȑ
ɁȕȻȆɁ
ȃȮȕ
..............................................................................................................................................
1
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮǾɁ
ȩȝȵ
ȡ
..........................................................................................................................................................
2
2
Ȧɀ
ȣȕȗȟȬǽȩȖȦɅ
Ȯȧȟȭ
ȖȺȕ
ɁȑȖ
ȴ
ɂǽ
HP 250 Series
.............................................................................................................
3
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮȪȮȟ Ʉ
Ȑȹȣȟ Ʉ
ȹȡȬȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
................................................................................................................................
3
ȐɁ
ȮȕǾȣȮ
....................................................................................................................................................................
4
ȇɁ
ȮȞ
..........................................................................................................................................................................
5
ȄȩȹȦȐȃȘȡ
...............................................................................................................................................................
6
ȐɁ
ȮȕȖȕ
.....................................................................................................................................................................
7
ȓ
ȭȆȹȚȐ
..................................................................................................................................................
7
ȼțȹȦȐȃȦȒȮȕȬ
........................................................................................................................................
8
ȗȴ
ɀȝ
.........................................................................................................................................................
9
ȹȗ
Ɂȕɖȃǽ Ʉ
Ȇ
ȭ
ȕȚȰ
ȸȤȥ
.................................................................................................................................
10
ǽȮȟȻȆɁ
ȹȗ
Ɂȕȡ
ȭȐ
........................................................................................................................................
10
ȐɁ
Ȯȕȡɀ
Ȯȃ
..................................................................................................................................................................
12
ȅȡȮǽ
.....................................................................................................................................................................
12
3
Ȧɀ
ȣȕȗȟȬǽȩȖȦɅ
Ȯȧȟȭ
ȖȺȕ
ɁȑȖ
ȴ
ɂǽ
HP 240 Series
...........................................................................................................
14
ǽȮȟȀɁ
ȕȧȮȪȮȟ Ʉ
Ȑȹȣȟ Ʉ
ȹȡȬȇȩțȑ Ʉ
ȹȣȟ Ʉ
..............................................................................................................................
14
ȐɁ
ȮȕǾȣȮ
..................................................................................................................................................................
15
ȇɁ
ȮȞ
........................................................................................................................................................................
16
ȄȩȹȦȐȃȘȡ
.............................................................................................................................................................
17
ȐɁ
ȮȕȖȕ
...................................................................................................................................................................
18
ȓ
ȭȆȹȚȐ
................................................................................................................................................
18
ȼțȹȦȐȃȦȒȮȕȬ
......................................................................................................................................
19
ȗȴ
ɀȝ
.......................................................................................................................................................
20
ȹȗ
Ɂȕɖȃǽ Ʉ
Ȇ
ȭ
ȕȚȰ
ȸȤȥ
.................................................................................................................................
21
ǽȮȟȻȆɁ
ȹȗ
Ɂȕȡ
ȭȐ
........................................................................................................................................
21
ȐɁ
Ȯȕȡɀ
Ȯȃ
..................................................................................................................................................................
23
ȐɁ
ȮȕȧȕɁ
Ȯ
.................................................................................................................................................................
24
ȅȡȮǽ
.....................................................................................................................................................................
24
4
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑ
ɀȩǽ
ȭȖȸȀȟȳ
ȩǾɀ
ȮȞ
..................................................................................................................................
26
ǽȮȟȸȆȳ
ɀ
ȩȝȑɀ
ȩǽ
ȭȖȸȀȟ ȳ
ȩǾɀ
ȮȞȼȟɁ
ȦȮȞ
...................................................................................................................................
26
ǽȮȟȻȆɁ
Ȧɀ
ȣȕȀȣȖȀȴ
ȝȼȟɁ
ȦȮȞ
..........................................................................................................................
26
ǽȮȟȸȗ
ȰȐȧȟ ȳ
ȩȗ
ȰȐȩȴ
ȗǽȟȏɄȼȟɁ
ȦȮȞ
...............................................................................................
26
vii
Sample