HP 240 G5 user manual download (Page 10 of 91)

Languages: Thai
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 91
9
ǽȮȟȖɅ
Ȯȟ
ȴȃȟȭ
ǽȥȮ
...............................................................................................................................................
58
ǽȮȟȗȟȭ
Ȗȗȟȴ
ȃȗȟȬȦȰ
ȓȔȰ
ȜȮȚ
..........................................................................................................................................
58
ǽȮȟȻȆɁ
ȑ
ȭȣȄ
ȭȐȸȟ ȱ
ȞȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡȖȕȐȰ
Ȧǽ Ʉ
.................................................................................................................
58
ǽȮȟȻȆɁ
ǽȮȟȡɁ
ȮȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡȖȕȐȰ
Ȧǽ Ʉ
.....................................................................................................................
58
ǽȮȟȻȆɁ
HP 3D DriveGuard (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..........................................................................
59
ǽȮȟȟȬȖȴ
ȦȒȮȕȬǾȩȃ
HP 3D DriveGuard
................................................................................
59
ǽȮȟȩ
ȭȚȸȐȑȺȗȟȹǽȟȝȹȡȬȼȐȟȸȣȩȟ Ʉ
...............................................................................................................................
59
ǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
ǾȩȃȀȴ
ȏ
......................................................................................................................
59
Ǿ
ȭ
Ɂ
ȕȑȩȕǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐ
.....................................................................................................................
60
ǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐȄȩȹȦȐȃȘȡ
..............................................................................................
60
ǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐȐɁ
ȮȕǾɁ
Ȯȃȧȟ ȳ
ȩșȮȗ
ȰȐ
.....................................................................................
60
ǽȮȟȓɅ
ȮȀȣȮȝȦȬȩȮȐȓ
ȭȆȹȚȐ
Ȁȱ
Ȟ Ʉ
Ȗȩȟ Ʉ
Ȑ
ȧȟ ȳ
ȩȸȝȮȦ Ʉ
(
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..............................
60
ǽȮȟȸȐȰ
ȕȓȮȃȺȐȞȕ
Ʌ
ȮȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ ɄȼȗȐɁ
ȣȞȧȟ ȳ
ȩǽȮȟȄ
ȭȐȦɀ
ȃȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
ǾȩȃȀȴ
ȏ
.......................................................................
61
10
ǽȮȟȦɅ
ȮȟȩȃȹȡȬǽȮȟǽ
ȵ
ɁȀ
ȳȕ
..................................................................................................................................
62
ǽȮȟȦȟɁ
ȮȃȦȳ
ɀ
ȩǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕȹȡȬǽȮȟȦɅ
ȮȟȩȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡ
....................................................................................................................
62
ȹȕȣȓȮȃ
...............................................................................................................................................
62
ǽȮȟȦȟɁ
ȮȃȦȳ
ɀ
ȩǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕȐɁ
ȣȞ
HP Recovery Disc Creator
...............................................................................
62
ǽȮȟȦȟɁ
ȮȃȦȳ
ɀ
ȩǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕ
............................................................................................................
63
ǽȮȟȦɅ
ȮȟȩȃǾɁ
ȩȝȵ
ȡǾȩȃȀȴ
ȏ
.........................................................................................................................
63
ǽȮȟȐɅ
ȮȸȕȰ
ȕǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕȟȬȖȖ
...........................................................................................................................................
64
ǽȮȟȻȆɁ
ȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃȝȳ
ȩǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕǾȩȃ
Windows
....................................................................................................
64
ǽȮȟȻȆɁ
ȸȀȟ ȳ
ɀ
ȩȃȝȳ
ȩǽȮȟǽȵ
Ɂ
Ȁȳ
ȕȘɀ
Ȯȕ
f11 (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
..................................................................
65
ǽȮȟȻȆɁ
Ȧȳ
ɀ
ȩȟȬȖȖȗȋȰ
Ȗ
ȭȑȰ
ǽȮȟ
Windows 7
......................................................................................................
65
11
Computer Setup (BIOS -
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȀȩȝȚ
Ȱȣȸȑȩȟ Ʉ
) TPM
ȹȡȬ
HP Sure Start
..............................................................
67
ǽȮȟȻȆɁ
Computer Setup (
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
)
.......................................................................................................
67
ǽȮȟȸȟ Ȱ
ɀ
ȝȻȆɁ
ȃȮȕ
Computer Setup (
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
)
...........................................................................
67
ǽȮȟȕ
Ʌ
ȮȓȮȃȹȡȬǽȮȟȸȡȳ
ȩǽȻȕ
Computer Setup (
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
)
.........................................................
67
ǽȮȟȀȳ
ȕȀɀ
ȮȄȮǽȺȟȃȃȮȕȻȕ
Computer Setup (
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
ȮȀȩȝȚȰ
ȣȸȑȩȟ Ʉ
)
.............................................................
68
ǽȮȟȩ
ȭȚȸȐȑ
BIOS
...................................................................................................................................
68
ǽȮȟȟȬȖȴ
ȸȣȩȟ Ʉ
Ȇ
ȭ
ȕǾȩȃ
BIOS
.....................................................................................................
69
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐȩ
ȭȚȸȐȑ
BIOS
.................................................................................................
69
ǽȮȟȸȗȡȱ
ɀ
ȞȕȡɅ
ȮȐ
ȭȖǽȮȟȖȵ
ȑȺȐȞȻȆɁ
ȚȟɁ
ȩȝȑ Ʉ
f9
...................................................................................................
70
ǽȮȟȑ
ȭ
Ɂ
ȃȀɀ
Ȯ
TPM BIOS (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
.....................................................................................................
70
ǽȮȟȻȆɁ
HP Sure Start (
ȸȅȚȮȬȖȮȃȘȡȰ
ȑȜ
ȭȏȍ Ʉ
ȸȓɀ
Ȯȕ
ȭ
Ɂ
ȕ
)
....................................................................................................
71
12
ǽȮȟȻȆɁ
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
.....................................................................................................
72
ǽȮȟȐȮȣȕɄȺȧȡȐ
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
ȡȃȻȕȩȴ
ȗǽȟȏɄ
USB
....................................................................
72
x
Sample