HP 240 G2 user manual download (Page 5 of 82)

Languages: Chinese
Pages:82
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 82
目錄
1
正確的開始
........................................................................................................................................................
1
最佳做法
...............................................................................................................................................
1
趣味應用
...............................................................................................................................................
1
更多
HP
資源
........................................................................................................................................
2
2
瞭解您的電腦
....................................................................................................................................................
3
尋找硬體和軟體資訊
.............................................................................................................................
3
正面
......................................................................................................................................................
3
右側
......................................................................................................................................................
4
左側
......................................................................................................................................................
5
顯示器
...................................................................................................................................................
6
頂部
......................................................................................................................................................
8
觸控板
..................................................................................................................................
8
指示燈
..................................................................................................................................
9
按鈕
....................................................................................................................................
11
按鍵
....................................................................................................................................
12
底部
....................................................................................................................................................
14
標籤
....................................................................................................................................................
16
3
連線至網路
......................................................................................................................................................
18
連線至無線網路
..................................................................................................................................
18
使用無線控制項
..................................................................................................................
18
使用無線通訊按鈕
.............................................................................................
18
使用作業系統控制項
..........................................................................................
18
使用
WLAN
........................................................................................................................
19
使用網際網路服務供應商
...................................................................................
19
設定
WLAN
........................................................................................................
20
設定無線路由器
.................................................................................................
20
保護
WLAN
........................................................................................................
20
連線到
WLAN
....................................................................................................
21
使用
Bluetooth
無線裝置(僅限特定機型)
.......................................................................
21
連線至有線網路
..................................................................................................................................
22
連線至區域網路
(LAN)
.......................................................................................................
22
v
Sample