HP 240 G1 user manual download (Page 9 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 89
Geçerli a
ğ
güvenli
ğ
i kodlar
ı
mevcut de
ğ
il
..........................................................
71
WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
çok zay
ı
f
................................................................................
72
Kablosuz yönlendiriciye ba
ğ
lan
ı
lam
ı
yor
............................................................
72
A
ğ
durumu simgesi görüntülenmiyor
.................................................................
72
Ses sorunlar
ı
......................................................................................................................
73
Güç yönetimi sorunlar
ı
.......................................................................................................
73
ş
ük pil düzeyini çözümleme
..........................................................................
73
Harici güç varken dü
ş
ük pil düzeyini çözümleme
.............................
73
Herhangi bir güç kayna
ğ
ı
yokken dü
ş
ük pil düzeyini çözümleme
....
73
Bilgisayar Haz
ı
rda Bekletme durumundan ç
ı
kamad
ı
ğ
ı
nda dü
ş
ük
pil düzeyini çözümleme
....................................................................
74
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
sorunlar
ı
n
ı
giderme
...............................................................
74
Deste
ğ
e ba
ş
vurma
.............................................................................................................................
75
14
Elektrostatik De
ş
arj
....................................................................................................................................
76
Dizin
...................................................................................................................................................................
77
ix
Sample