HP 240 G1 user manual download (Page 89 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 89
seri numaras
ı
, bilgisayar
13
servis etiketleri
yerini bulma
13
ses ç
ı
k
ı
ş
(kulakl
ı
k) jak
ı
5, 20
ses giri
ş
(mikrofon) jak
ı
5, 20
ses i
ş
levleri, denetleme
21
ses i
ş
levlerini denetleme
21
Setup Utility (BIOS) parolalar
ı
56
s
ı
cakl
ı
k
36
silinmi
ş
dosyalar
geri yükleme
65
sistem bilgileri k
ı
sayol tu
ş
u
27
sistem geri yükleme noktalar
ı
63
olu
ş
turma
63
sistem kurtarma
65
sorun giderme
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
74
disk sürücü
70
ş
ük pil düzeyi
73
güç yönetimi
73
kablosuz ba
ğ
lant
ı
70
ses i
ş
levleri
73
Sorun giderme ve destek
69
sürücü medyas
ı
33
T
takma
iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
güvenlik kablosu
kilidi
58
tasarruf, güç
36
tu
ş
lar
esc
11
fn
11
i
ş
lem
11
Windows logosu
11
Windows uygulamalar
ı
11
tümle
ş
ik web kameras
ı
ı
ş
ı
ğ
ı
,
belirleme
7, 19
U
USB ayg
ı
tlar
ı
ı
klama
39
ba
ğ
lanma
39
ç
ı
karma
40
USB ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
,
belirleme
4, 5, 19
USB hub'lar
39
USB kablosu, ba
ğ
lama
40
Uyku
ba
ş
latma
33
ç
ı
kma
33
Ü
ürün ad
ı
ve numaras
ı
, bilgisayar
13
Ürün Anahtar
ı
13
V
VGA ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
, ba
ğ
lama
21
video
21
virüsten koruma yaz
ı
l
ı
m
ı
,
kullanma
57
W
web kameras
ı
20
web kameras
ı
ı
ş
ı
ğ
ı
, belirleme
7,
19
web kameras
ı
, belirleme
7, 19
web taray
ı
c
ı
s
ı
i
ş
lem tu
ş
u,
belirleme
26
Windows güvenlik
güncelle
ş
tirmeleri, yükleme
57
Windows logosu tu
ş
u, belirleme
11
Windows parolalar
ı
55
Windows uygulamalar
ı
tu
ş
u,
belirleme
11
Windows Yedekleme ve Geri
Yükleme
dosyalar
ı
geri yükleme
65
Wireless Assistant yaz
ı
l
ı
m
ı
14
WLAN antenleri, belirleme
7
WLAN ayg
ı
t
ı
13, 15
WLAN etiketi
13
WLAN kurulumu
16
WLAN'a ba
ğ
lanma
17
Y
yan
ı
t vermeyen sistem
38
yasal düzenleme bilgileri
kablosuz sertifikas
ı
etiketleri
13
yasal düzenleme etiketi
13
yaz
ı
labilir medya
33
yaz
ı
l
ı
m
CyberLink PowerDVD
24
Disk Birle
ş
tiricisi
48
Disk Temizleme
48
yaz
ı
l
ı
m güncelle
ş
tirmeleri,
yükleme
57
yaz
ı
l
ı
mlar
ı
ve bilgileri yedekleme
58
yedeklemeler
62
yeniden ba
ş
latmada parola
korumas
ı
34
yuvalar
Dijital Medya
5
güvenlik kablosu
4
yükleme
önemli güvenlik
güncelle
ş
tirmeleri
57
yüksek tan
ı
ml
ı
ayg
ı
tlar, ba
ğ
lama
22
Dizin
79
Sample