HP 240 G1 user manual download (Page 88 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 89
harici monitör ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
,
belirleme
20
havaalan
ı
güvenlik ayg
ı
tlar
ı
45
havaland
ı
rma delikleri, belirleme
5, 12
Haz
ı
rda Bekletme
ba
ş
latma
34
ç
ı
kma
34
kritik pil düzeyinde ba
ş
lat
ı
lan
36
HDMI
sesi yap
ı
land
ı
rma
23
HDMI ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
, ba
ğ
lama
22
HDMI ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
, belirleme
5, 20
HDMI için sesi yap
ı
land
ı
rma
23
hoparlörler, belirleme
3, 19
HP Recovery Manager
65
HP ve üçüncü taraf yaz
ı
l
ı
m
güncelle
ş
tirmeleri, yükleme
57
hub'lar
39
I
Internet ba
ğ
lant
ı
s
ı
kurulumu
16
Internet güvenli
ğ
i yaz
ı
l
ı
m
ı
,
kullanma
56
ı
ş
ı
klar
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
4
caps lock
9
Dokunmatik Yüzey
8, 27
güç
6, 9
kablosuz
9
optik sürücü
4
sabit sürücü
6
web kameras
ı
7, 19
İ
i
ş
lem tu
ş
lar
ı
belirleme
11
ekran görüntüsü geçi
ş
i
26
ekran parlakl
ı
ğ
ı
n
ı
art
ı
rma
26
ekran parlakl
ı
ğ
ı
n
ı
azaltma
26
kablosuz
27
önceki parça veya bölüm
26
sesi art
ı
rma
27
sesi azaltma
27
sesi kapatma
27
sonraki parça veya bölüm
26
web taray
ı
c
ı
s
ı
26
Yard
ı
m ve Destek
26
yürüt, duraklat, sürdür
26
i
ş
letim sistemi
Microsoft Orijinallik Sertifikas
ı
etiketi
13
Ürün Anahtar
ı
13
J
jaklar
a
ğ
5
RJ-45 (a
ğ
)
5
ses ç
ı
k
ı
ş
(kulakl
ı
k)
5, 20
ses giri
ş
(mikrofon)
5, 20
K
kablolar
USB
40
kablosuz a
ğ
(WLAN)
ba
ğ
lanma
17
çal
ı
ş
ma mesafesi
17
genel WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
17
gerekli donan
ı
m
16
güvenlik
16
kullanma
15
kurulu
ş
WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
17
kablosuz a
ğ
, güvenli
ğ
ini
sa
ğ
lama
58
kablosuz denetimleri
ğ
me
14
i
ş
letim sistemi
14
Wireless Assistant yaz
ı
l
ı
m
ı
14
kablosuz dü
ğ
mesi
14
kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
9, 14
kablosuz modülü bölmesi,
belirleme
12
kablosuz sertifikas
ı
etiketi
13
kapatma
38
k
ı
sayol tu
ş
lar
ı
kullanma
27
sistem bilgilerini görüntüleme
27
konektör, güç
4
kritik pil düzeyi
36
kurtarma
65
HP Recovery Manager
65
kurtarma diskleri
62
kurtarma disklerinden kurtarma
66
kurtarma medyas
ı
62
kurtarma, sistem
65
kurulu
ş
WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
17
M
mandal, pil ç
ı
karma
12
Microsoft Orijinallik Sertifikas
ı
etiketi
13
O
okunabilir medya
33
optik disk
ç
ı
karma
43
takma
42
optik sürücü ç
ı
karma dü
ğ
mesi,
belirleme
4
optik sürücü
ı
ş
ı
ğ
ı
, belirleme
4
optik sürücü, belirleme
4, 19
orijinal sistemi geri yükleme
kurtarma medyas
ı
olu
ş
turma
62
orijinal sistemi kurtarma
65
Orijinallik Sertifikas
ı
etiketi
13
Ö
önyükleme s
ı
ras
ı
de
ğ
i
ş
tirme
67
P
parolalar
Setup Utility (BIOS)
56
Windows
55
parolalar
ı
kullanma
54
pil
atma
37
de
ğ
i
ş
tirme
37
güç tasarrufu
36
saklama
36
pil bilgileri, bulma
36
pil ç
ı
karma mandal
ı
12
pil gücü
35
pil s
ı
cakl
ı
ğ
ı
36
pil yuvas
ı
12, 13
pili saklama
36
PowerDVD
24
R
RJ-45 (a
ğ
) jak
ı
, belirleme
5
S
sabit sürücü
ı
ş
ı
ğ
ı
6
sabit sürücü yuvas
ı
, belirleme
12
seri numaras
ı
13
78
Dizin
Sample