HP 240 G1 user manual download (Page 86 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 89
14
Elektrostatik De
ş
arj
Elektrostatik de
ş
arj, iki nesne birbirine temas etti
ğ
inde statik elektri
ğ
in bo
ş
almas
ı
d
ı
r (örne
ğ
in, hal
ı
da
yürüyüp sonra metal bir kap
ı
koluna dokundu
ğ
unuzda ald
ı
ğ
ı
n
ı
z
ş
ok).
Parmaklardaki veya di
ğ
er elektrostatik iletkenlerdeki statik elektri
ğ
in de
ş
arj olmas
ı
, elektronik
bile
ş
enlere zarar verebilir. Bilgisayar
ı
n veya sürücülerin hasar görmesini veya veri kayb
ı
ya
ş
anmas
ı
n
ı
önlemek için a
ş
a
ğ
ı
daki önlemleri al
ı
n:
Kald
ı
rma veya yükleme yönergeleri sizi bilgisayar
ı
fi
ş
ten çekmeye yönlendiriyorsa, fi
ş
i düzgün
ş
ekilde toprakland
ı
ktan sonra ve bir kapa
ğ
ı
ç
ı
karmadan önce çekin.
Takmaya haz
ı
r olana dek, bile
ş
enleri statik elektri
ğ
e kar
ş
ı
korumal
ı
kaplar
ı
nda tutun.
Pimlerle, uçlarla ve devrelerle temas etmekten kaç
ı
n
ı
n. Elektronik bile
ş
enlere olabildi
ğ
ince az
dokunun.
Manyetik olmayan aletler kullan
ı
n.
Bir bile
ş
eni elinize almadan önce, bile
ş
enin boyas
ı
z metal yüzeyine dokunarak statik elektri
ğ
i
bo
ş
alt
ı
n.
Ç
ı
kard
ı
ğ
ı
n
ı
z bir bile
ş
eni statik elektri
ğ
e kar
ş
ı
korumal
ı
bir kaba koyun.
Statik elektrik hakk
ı
nda daha fazla bilgiye veya bile
ş
en kald
ı
rma ya da takma ile ilgili yard
ı
ma
ihtiyac
ı
n
ı
z olmas
ı
halinde, deste
ğ
e ba
ş
vurun.
76
Bölüm 14
Elektrostatik De
ş
arj
Sample