HP 240 G1 user manual download (Page 84 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 89
Bilgisayar Haz
ı
rda Bekletme durumundan ç
ı
kamad
ı
ğ
ı
nda dü
ş
ük pil düzeyini çözümleme
Bilgisayarda Haz
ı
rda Bekletme durumundan ç
ı
kmak için yeterli güç bulunmad
ı
ğ
ı
nda a
ş
a
ğ
ı
daki
ad
ı
mlar
ı
takip edin:
1.
Ş
arj
ı
biten kullan
ı
c
ı
taraf
ı
ndan de
ğ
i
ş
tirilebilir pili
ş
arj edilmi
ş
pille de
ğ
i
ş
tirin veya AC
ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
n
ı
bilgisayara ve harici güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
lay
ı
n.
2.
Güç dü
ğ
mesine basarak Haz
ı
rda Bekletme durumundan ç
ı
k
ı
n.
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
sorunlar
ı
n
ı
giderme
Bilgisayar AC güç kayna
ğ
ı
na ba
ğ
l
ı
yken a
ş
a
ğ
ı
daki belirtilerden birini gösteriyorsa AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
n
ı
s
ı
nay
ı
n:
Bilgisayar aç
ı
lm
ı
yorsa.
Ekran aç
ı
lm
ı
yorsa.
Güç
ı
ş
ı
klar
ı
yanm
ı
yorsa.
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
n
ı
s
ı
namak için:
1.
Bilgisayar
ı
kapat
ı
n.
2.
Pili bilgisayardan ç
ı
kar
ı
n.
3.
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
n
ı
bilgisayara, sonra da bir elektrik prizine ba
ğ
lay
ı
n.
4.
Bilgisayar
ı
ı
n.
Güç
ı
ş
ı
klar
ı
yanarsa
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
do
ğ
ru çal
ı
ş
ı
yordur.
Güç
ı
ş
ı
klar
ı
halen
yanm
ı
yorsa
, AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
yla bilgisayar aras
ı
ndaki ba
ğ
lant
ı
y
ı
ve AC
ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
yla elektrik prizi aras
ı
ndaki ba
ğ
lant
ı
y
ı
kontrol edip ba
ğ
lant
ı
lar
ı
n sa
ğ
lam
oldu
ğ
undan emin olun.
Ba
ğ
lant
ı
larda sorun yoksa ve güç
ı
ş
ı
klar
ı
halen
yanm
ı
yorsa
, AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
düzgün
çal
ı
ş
m
ı
yordur ve de
ğ
i
ş
tirilmesi gerekir.
Yedek AC güç ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
edinme hakk
ı
nda bilgi almak üzere deste
ğ
e ba
ş
vurun.
74
Bölüm 13
Sorun giderme ve destek
Sample