HP 240 G1 user manual download (Page 83 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 89
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n WLAN ayg
ı
t
ı
yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
n en son sürümünü almak için
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Internet taray
ı
c
ı
n
ı
z
ı
ı
n ve
support
adresine gidin.
2.
Ülkenizi veya bölgenizi seçin.
3.
Yaz
ı
l
ı
m ve sürücü indirme seçene
ğ
ini t
ı
klat
ı
p arama kutusuna bilgisayar modelinizin numaras
ı
n
ı
yaz
ı
n.
4.
Enter
tu
ş
una bas
ı
n ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
NOT:
Kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z WLAN ayg
ı
t
ı
ayr
ı
olarak sat
ı
n al
ı
nd
ı
ysa, en yeni yaz
ı
l
ı
m sürümü için üreticinin
web sitesine bak
ı
n.
Ses sorunlar
ı
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki ses i
ş
levlerini denetlemek için
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
>
Fare
'yi seçin.
2.
Ses penceresi aç
ı
l
ı
nca
Sesler
sekmesini t
ı
klat
ı
n. Program Olaylar
ı
'n
ı
n alt
ı
ndan bipleme veya
alarm gibi bir ses olay
ı
n
ı
seçip
S
ı
na
ğ
mesini t
ı
klat
ı
n.
Hoparlörlerden veya ba
ğ
l
ı
kulakl
ı
klardan ses duyman
ı
z gerekir.
Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki kay
ı
t i
ş
levlerini denetlemek için
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Donat
ı
lar
>
Ses Kaydedicisi
'ni seçin.
2.
Kayd
ı
Ba
ş
lat
'
ı
t
ı
klat
ı
p mikrofona konu
ş
un. Dosyay
ı
masaüstüne kaydedin.
3.
Bir multimedya program
ı
ı
n ve sesi oynat
ı
n.
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n ses ayarlar
ı
n
ı
onaylamak veya de
ğ
i
ş
tirmek için,
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
>
Ses
'i seçin.
Güç yönetimi sorunlar
ı
Güç yönetimi sorunlar
ı
n
ı
n baz
ı
olas
ı
nedenleri
ş
unlard
ı
r:
ş
ük pil düzeyleri
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
sorunlar
ı
ş
ük pil düzeyini çözümleme
Harici güç varken dü
ş
ük pil düzeyini çözümleme
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
ba
ğ
lay
ı
n.
İ
ste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir yerle
ş
tirme veya geni
ş
letme ayg
ı
t
ı
ba
ğ
lay
ı
n.
HP'den aksesuar olarak sat
ı
n al
ı
nan iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
bir güç ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
ba
ğ
lay
ı
n.
Herhangi bir güç kayna
ğ
ı
yokken dü
ş
ük pil düzeyini çözümleme
Haz
ı
rda Bekletme durumunu ba
ş
lat
ı
n.
Çal
ı
ş
man
ı
z
ı
kaydedip bilgisayar
ı
kapat
ı
n.
Sorun giderme
73
Sample