HP 240 G1 user manual download (Page 82 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 89
A
ğ
la ilgili yeni kablosuz a
ğ
anahtarlar
ı
ve SSID sizde varsa ve söz konusu a
ğ
a daha önce
ba
ğ
land
ı
ysan
ı
z, a
ğ
a ba
ğ
lanmak için a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
A
ğ
ve Internet
>
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi
'ni seçin.
2.
Sol bölmede
Kablosuz a
ğ
lar
ı
yönet
'i t
ı
klat
ı
n.
Kullan
ı
labilir WLAN'lar
ı
gösteren bir liste görüntülenir. Birkaç WLAN'
ı
n etkin oldu
ğ
u bir eri
ş
im
noktas
ı
ndaysan
ı
z, birkaç a
ğ
görüntülenir.
3.
Listeden a
ğ
ı
seçin, a
ğ
ı
sa
ğ
t
ı
klat
ı
n, sonra da
Özellikler
'i t
ı
klat
ı
n.
NOT:
İ
stedi
ğ
iniz a
ğ
listede yoksa, yönlendirici veya eri
ş
im noktas
ı
n
ı
n çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
ndan emin olmak
için a
ğ
yöneticisi ile birlikte kontrol edin.
4.
Güvenlik
sekmesini t
ı
klat
ı
p do
ğ
ru kablosuz
ş
ifreleme verilerini
A
ğ
güvenlik anahtar
ı
kutusuna
girin.
5.
Bu ayarlar
ı
kaydetmek için
Tamam
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
çok zay
ı
f
Ba
ğ
lant
ı
çok zay
ı
fsa veya bilgisayar
ı
n
ı
z WLAN ile ba
ğ
lant
ı
kuram
ı
yorsa, di
ğ
er ayg
ı
tlarla etkile
ş
imi en
aza indirmek için
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
Bilgisayar
ı
kablosuz yönlendiriciye veya eri
ş
im noktas
ı
na yak
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
n.
Mikrodalga, kablosuz telefon veya cep telefonu gibi kablosuz ayg
ı
tlar
ı
geçici olarak fi
ş
ten
çekerek veya kapatarak, di
ğ
er kablosuz ayg
ı
tlarla etkile
ş
im olmad
ı
ğ
ı
ndan emin olun.
Ba
ğ
lant
ı
da bir iyile
ş
me olmazsa, ayg
ı
t
ı
tüm ba
ğ
lant
ı
de
ğ
erlerini yeniden olu
ş
turmaya zorlay
ı
n:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
A
ğ
ve Internet
>
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi
'ni seçin.
2.
Sol bölmede
Kablosuz a
ğ
lar
ı
yönet
'i t
ı
klat
ı
n.
Kullan
ı
labilir WLAN'lar
ı
gösteren bir liste görüntülenir. Birkaç WLAN'
ı
n etkin oldu
ğ
u bir eri
ş
im
noktas
ı
ndaysan
ı
z, birkaç a
ğ
görüntülenir.
3.
Bir a
ğ
ı
t
ı
klat
ı
n, sonra da
Kald
ı
r
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
Kablosuz yönlendiriciye ba
ğ
lan
ı
lam
ı
yor
Kablosuz yönlendiriciye ba
ğ
lanmaya çal
ı
ş
ı
yor ancak ba
ş
ar
ı
l
ı
olam
ı
yorsan
ı
z, yönlendiriciden gücü 10 -
15 saniye keserek kablosuz yönlendiriciyi s
ı
f
ı
rlay
ı
n.
Bilgisayar halen WLAN a
ğ
ı
na ba
ğ
lanmazsa kablosuz yönlendiriciyi yeniden ba
ş
lat
ı
n. Ayr
ı
nt
ı
lar için
yönlendirici üreticisinin yönergelerine bak
ı
n.
A
ğ
durumu simgesi görüntülenmiyor
WLAN'
ı
yap
ı
land
ı
rd
ı
ktan sonra bildirim alan
ı
nda a
ğ
durumu simgesi görüntülenmezse, yaz
ı
l
ı
m
sürücüsü eksik veya bozuktur. Bir Windows "Ayg
ı
t Bulunamad
ı
" hata mesaj
ı
da görüntülenebilir.
Sürücü yeniden yüklenmelidir.
WLAN ayg
ı
t yaz
ı
l
ı
m
ı
n
ı
n en yeni sürümünü ve bilgisayar
ı
n
ı
zla ilgili sürücüleri
adresindeki HP web sitesinden edinebilirsiniz. Kulland
ı
ğ
ı
n
ı
z WLAN ayg
ı
t
ı
ayr
ı
olarak sat
ı
n al
ı
nd
ı
ysa,
en yeni yaz
ı
l
ı
m sürümü için üreticinin web sitesine bak
ı
n.
72
Bölüm 13
Sorun giderme ve destek
Sample