HP 240 G1 user manual download (Page 81 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 89
WLAN'a ba
ğ
lan
ı
lam
ı
yor
WLAN'a ba
ğ
lanma sorunu ya
ş
ı
yorsan
ı
z, tümle
ş
ik WLAN ayg
ı
t
ı
n
ı
n aç
ı
k oldu
ğ
undan ve bilgisayar
ı
n
ı
za
düzgün
ş
ekilde kuruldu
ğ
undan emin olun:
1.
Kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
yanm
ı
yorsa veya sar
ı
yan
ı
yorsa, kablosuz dü
ğ
mesine, kablosuz anahtar
ı
na veya
kablosuz tu
ş
una basarak kablosuz ayg
ı
t
ı
ı
n.
2.
Sonra da tekrar WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
kurmay
ı
deneyin.
Yine ba
ğ
lanamazsan
ı
z a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
uygulay
ı
n.
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Sistem ve Güvenlik
'i seçin.
2.
Sistem alan
ı
ndan,
Ayg
ı
t Yöneticisi
'ni t
ı
klat
ı
n.
3.
Listeyi, tüm ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
lar
ı
gösterecek
ş
ekilde geni
ş
letmek için,
A
ğ
ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
lar
ı
'n
ı
n
yan
ı
ndaki oku t
ı
klat
ı
n.
4.
A
ğ
ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
lar
ı
listesinden WLAN ayg
ı
t
ı
n
ı
bulun. WLAN ayg
ı
t
ı
listesi
kablosuz
,
kablosuz LAN
,
WLAN
veya
802.11
terimlerini içerebilir.
Listede WLAN ayg
ı
t
ı
yoksa, bilgisayar
ı
n
ı
zda tümle
ş
ik bir WLAN ayg
ı
t
ı
yoktur veya WLAN
ayg
ı
t
ı
n
ı
n sürücüsü do
ğ
ru olarak yüklenmemi
ş
tir.
WLAN sorunlar
ı
n
ı
giderme hakk
ı
nda daha fazla bilgi için, Yard
ı
m ve Destek'te sa
ğ
lanan web sitesi
ba
ğ
lant
ı
lar
ı
na bak
ı
n.
Tercih edilen a
ğ
a ba
ğ
lan
ı
lam
ı
yor
Tercih edilen a
ğ
a ba
ğ
lanamaman
ı
z
ı
n nedeni a
ğ
ı
n güvenlik korumas
ı
olan bir WLAN olmas
ı
olabilir.
Bu tür bir WLAN'a ba
ğ
lanmak için güvenlik koduna sahip olman
ı
z gerekir. Ek bilgiler için sonraki
bölüme bak
ı
n.
Sorun güvenlik kodunun girilmemesi de
ğ
ilse WLAN ba
ğ
lant
ı
n
ı
z bozulmu
ş
olabilir. Ço
ğ
u durumda
Windows bozulmu
ş
WLAN ba
ğ
lant
ı
lar
ı
n
ı
otomatik olarak onarabilir.
Görev çubu
ğ
unun en sa
ğ
ı
ndaki bildirim alan
ı
nda a
ğ
durumu simgesi varsa simgeyi sa
ğ
t
ı
klat
ı
n
ve
Sorunlar
ı
gider
'i t
ı
klat
ı
n.
Windows a
ğ
ı
n
ı
z
ı
s
ı
f
ı
rlar ve tercih edilen a
ğ
lardan birine yeniden ba
ğ
lanmay
ı
dener.
Bildirim alan
ı
nda a
ğ
durumu simgesi yoksa,
ş
u ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
A
ğ
ve Internet
>
A
ğ
ve Payla
ş
ı
m Merkezi
.
2.
Sorunlar
ı
gider
'i t
ı
klat
ı
n ve onarmak istedi
ğ
iniz a
ğ
ı
seçin.
Geçerli a
ğ
güvenli
ğ
i kodlar
ı
mevcut de
ğ
il
WLAN'a ba
ğ
lan
ı
rken güvenlik kodu (veya a
ğ
anahtar
ı
) ya da bir ad (SSID) girmeniz isteniyorsa, a
ğ
da
güvenlik korumas
ı
vard
ı
r. Güvenli bir a
ğ
a ba
ğ
lanabilmek için geçerli kodlar
ı
bilmeniz gerekir. SSID ve
güvenlik kodu, bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
a
ğ
a tan
ı
tmak için bilgisayar
ı
n
ı
za girdi
ğ
iniz alfasay
ı
sal kodlard
ı
r.
Ki
ş
isel kablosuz yönlendiriciye ba
ğ
l
ı
a
ğ
la ilgili olarak hem yönlendiriciye hem de WLAN ayg
ı
t
ı
na
ayn
ı
kodlar
ı
kurmak için yönlendiricinin kullan
ı
c
ı
k
ı
lavuzuna bak
ı
n.
İş
yerindeki veya herkese aç
ı
k Internet sohbet odas
ı
ndaki gibi özel bir a
ğ
için kodlar
ı
almak üzere
a
ğ
yöneticisine ba
ş
vurun ve sonra istenildi
ğ
inde kodlar
ı
girin.
Baz
ı
a
ğ
larda güvenli
ğ
i art
ı
rmak amac
ı
yla yönlendiricilerde veya eri
ş
im noktalar
ı
nda kullan
ı
lan
SSID veya a
ğ
anahtarlar
ı
düzenli aral
ı
klarla de
ğ
i
ş
tirilir. Bilgisayar
ı
n
ı
zdaki söz konusu kodu ayn
ı
ş
ekilde de
ğ
i
ş
tirmeniz gerekir.
Sorun giderme
71
Sample