HP 240 G1 user manual download (Page 80 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 89
Sorun giderme
Disk sürücü sorunlar
ı
Disk tepsisi normal
ş
ekilde aç
ı
lm
ı
yorsa a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
uygulay
ı
n:
1.
Sürücünün ön panelindeki ç
ı
karma deli
ğ
ine
(1)
düzle
ş
tirdi
ğ
iniz bir ata
ş
ı
n ucunu sokun.
2.
Disk tepsisi serbest kalana kadar ata
ş
ı
hafifçe itin ve sonra tepsiyi
(2)
durana kadar d
ı
ş
ar
ı
çekin.
3.
Diski
(3)
, d
ı
ş
kenarlar
ı
n
ı
kald
ı
r
ı
rken tepsi miline hafifçe bast
ı
rarak tepsiden ç
ı
kar
ı
n. Diski
kenarlar
ı
ndan tutun ve düz yüzeylere dokunmaktan kaç
ı
n
ı
n.
NOT:
Tepsiye tamamen eri
ş
ilemiyorsa diski e
ğ
ik tutarak ç
ı
kar
ı
n.
4.
Disk tepsisini kapat
ı
n ve diski koruyucu bir kutuya yerle
ş
tirin.
Kablosuz ba
ğ
lant
ı
sorunlar
ı
Kablosuz ba
ğ
lant
ı
sorunlar
ı
n
ı
n baz
ı
olas
ı
nedenleri
ş
unlard
ı
r:
Kablosuz ayg
ı
t aç
ı
k de
ğ
ildir.
Kablosuz ayg
ı
t düzgün yüklenmemi
ş
veya devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
Kablosuz ayg
ı
t ile di
ğ
er ayg
ı
tlar aras
ı
nda parazit olu
ş
mu
ş
tur.
Kablosuz ayg
ı
t veya yönlendirici donan
ı
m
ı
ar
ı
zalanm
ı
ş
t
ı
r.
NOT:
Kablosuz a
ğ
ileti
ş
imi ayg
ı
tlar
ı
yaln
ı
zca belirli bilgisayar modellerinde mevcuttur. Kablosuz a
ğ
ileti
ş
imi, orijinal bilgisayar paketinin yan taraf
ı
ndaki özellikler listesinde yoksa, kablosuz a
ğ
ileti
ş
imi
ayg
ı
t
ı
sat
ı
n alarak bilgisayara kablosuz a
ğ
ileti
ş
imi özelli
ğ
ini ekleyebilirsiniz.
70
Bölüm 13
Sorun giderme ve destek
Sample