HP 240 G1 user manual download (Page 78 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 89
12
Teknik özellikler
Giri
ş
gücü
Bu bölümdeki güç bilgileri, bilgisayar
ı
uluslararas
ı
bir seyahatte yan
ı
n
ı
zda götürmeyi planlad
ı
ğ
ı
n
ı
zda
yard
ı
mc
ı
olabilir.
Bilgisayar AC veya DC güç kayna
ğ
ı
yla sa
ğ
lanabilecek DC gücüyle çal
ı
ş
ı
r. AC güç kayna
ğ
ı
, 100–240
V, 50–60 Hz de
ğ
erlerinde olmal
ı
d
ı
r. Bilgisayar ayr
ı
bir DC güç kayna
ğ
ı
ile kullanabilmesine kar
ş
ı
n,
yaln
ı
zca bu bilgisayarla kullan
ı
lmak üzere HP taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan ve onaylanan AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
veya DC güç kayna
ğ
ı
yla kullan
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Bilgisayar a
ş
a
ğ
ı
daki teknik özellik aral
ı
ğ
ı
ndaki DC güç kayna
ğ
ı
yla çal
ı
ş
abilir. Çal
ı
ş
ma voltaj
ı
ve ak
ı
m
ı
platforma göre de
ğ
i
ş
iklik gösterir.
Giri
ş
gücü
De
ğ
er
Çal
ı
ş
ma voltaj
ı
ve ak
ı
m
ı
18,5 V dc @ 3,5 A veya 19,5 V dc @ 3,33 A – 65 W
19 V dc @ 4,74 A veya 19,5 V dc @ 4,62 A – 90 W
Harici HP güç kayna
ğ
ı
n
ı
n DC fi
ş
i
NOT:
Bu ürün, Norveç'te BT güç sistemleri için, faz-faz voltaj
ı
240 V rms'yi a
ş
mayacak
ş
ekilde
tasarlanm
ı
ş
t
ı
r.
NOT:
Bilgisayar çal
ı
ş
ma voltaj
ı
ve ak
ı
m
ı
, sistem yasal düzenleme etiketi üzerinde bulunabilir.
Çal
ı
ş
ma ortam
ı
Faktör
Metrik
ABD
S
ı
cakl
ı
k
Çal
ı
ş
ı
rken
5°C ila 35°C
41°F ila 95°F
Çal
ı
ş
m
ı
yorken
-20°C ila 60°C
-4°F ila 140°F
Ba
ğ
ı
l nem
(yo
ğ
u
ş
mas
ı
z)
Çal
ı
ş
ı
rken
%10 – %90
%10 – %90
Çal
ı
ş
m
ı
yorken
%5 – %95
%5 – %95
Maksimum yükseklik
(bas
ı
nçs
ı
z)
Çal
ı
ş
ı
rken
-15 m ila 3048 m
-50 ft ila 10.000 ft
Çal
ı
ş
m
ı
yorken
-15 m ila 12.192 m
-50 ft ila 40.000 ft
68
Bölüm 12
Teknik özellikler
Sample