HP 240 G1 user manual download (Page 76 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 89
Bilmeniz gerekenler
HP Recovery Manager, yaln
ı
zca fabrikada yüklenmi
ş
yaz
ı
l
ı
mlar
ı
kurtar
ı
r. Bu bilgisayarla birlikte
verilmemi
ş
olan yaz
ı
l
ı
mlar üreticinin web sitesinden indirilmeli veya üretici taraf
ı
ndan sa
ğ
lanan
diskten yeniden yüklenmelidir.
Sistem kurtarma i
ş
lemi, bilgisayar sorunlar
ı
n
ı
düzeltmek için en son ba
ş
vurulacak yoldur. Henüz
geri yükleme noktalar
ı
n
ı
(bkz.
Önceki bir sistem geri yükleme noktas
ı
na geri yükleme
sayfa
65
)
ve k
ı
smi geri yükleme i
ş
lemlerini (bkz.
Belirli dosyalar
ı
geri yükleme
sayfa
65
) denemediyseniz,
sisteminizi kurtarmak üzere HP Recovery Manager'
ı
kullanmadan önce bunlar
ı
deneyin.
Sistem kurtarma i
ş
lemi, bilgisayar sabit sürücüsünün ar
ı
zalanmas
ı
ya da i
ş
levsel bilgisayar
sorunlar
ı
n
ı
düzeltme giri
ş
imlerinin bo
ş
a ç
ı
kmas
ı
durumunda gerçekle
ş
tirilmelidir.
Kurtarma medyas
ı
çal
ı
ş
mazsa, HP web sitesinden sisteminizin kurtarma disklerini edinebilirsiniz.
En Gerekli Ö
ğ
eleri
İ
çeren Görüntü ile Kurtarma seçene
ğ
i yaln
ı
zca ileri düzey kullan
ı
c
ı
lar için
önerilir. Donan
ı
mla ilgili tüm sürücüler ve yaz
ı
l
ı
mlar yeniden yüklenir, ancak di
ğ
er yaz
ı
l
ı
m
uygulamalar
ı
yüklenmez. Bu i
ş
lemi tamamlanana kadar kesintiye u
ğ
ratmay
ı
n, aksi halde
kurtarma ba
ş
ar
ı
s
ı
z olacakt
ı
r.
HP Recovery bölümünü kullanarak kurtarma (yaln
ı
zca belirli modellerde)
HP Recovery bölümü (yaln
ı
zca belirli modellerde), kurtarma disklerine ya da kurtarma flash
sürücüsüne gerek kalmaks
ı
z
ı
n sisteminizi geri yüklemenize olanak sa
ğ
lar. Bu tür kurtarma, yaln
ı
zca
sabit sürücü halen çal
ı
ş
ı
r durumdaysa kullan
ı
labilir.
Kurtarma bölümü olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
denetlemek için
Ba
ş
lat
'
ı
seçin,
Bilgisayar
'
ı
sa
ğ
t
ı
klat
ı
n ve
Yönet
>
Disk Yönetimi
'ni seçin. Kurtarma bölümü varsa, pencerede bir Recovery sürücüsü listelenir.
NOT:
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bir kurtarma bölümü yoksa, kurtarma diskleri verilmi
ş
tir.
1.
A
ş
a
ğ
ı
daki yollardan birini kullanarak HP Recovery Manager'a eri
ş
in:
Ba
ş
lat
'
ı
seçin ve arama alan
ı
na
kurtarma
yaz
ı
n. Listeden
Recovery Manager
'
ı
seçin.
– veya –
Bilgisayar
ı
ı
n veya yeniden ba
ş
lat
ı
n ve ekran
ı
n alt
ı
nda "Press the ESC key for Startup
Menu" (Ba
ş
lang
ı
ç Menüsü için ESC tu
ş
una bas
ı
n) mesaj
ı
görüntülendi
ğ
inde
esc
tu
ş
una
bas
ı
n. Ard
ı
ndan, ekranda "F11 (System Recovery)" [F11 (Sistem Kurtarma)] mesaj
ı
görüntülenirken
f11
tu
ş
una bas
ı
n.
2.
HP Recovery Manager
penceresinde
System Recovery
'yi t
ı
klat
ı
n.
3.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Kurtarma medyas
ı
n
ı
kullanarak kurtarma
1.
Mümkünse, tüm ki
ş
isel dosyalar
ı
yedekleyin.
2.
Birinci kurtarma diskini bilgisayar
ı
n
ı
zdaki optik sürücüye veya iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
harici optik sürücüye
yerle
ş
tirin ve bilgisayar
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n.
– veya –
Kurtarma flash sürücüsünü bilgisayar
ı
n
ı
zdaki bir USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na tak
ı
p bilgisayar
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n.
NOT:
Bilgisayar HP Recovery Manager'da otomatik olarak yeniden ba
ş
lamazsa, bilgisayar
ı
n
önyükleme s
ı
ras
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirin. Bkz.
Bilgisayar
ı
n önyükleme s
ı
ras
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirme
sayfa
67
.
66
Bölüm 11
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
Sample